פתיחת התפריט הראשי

דף כ עמוד אעריכה

מתניתין   ניסוך המים שבעה כיצד צלוחית של זהב מחזקת שלשת לוגין היה ממלא מן השילוח הגיעו לשער המים תקעו והריעו ותקעו עלה בכבש ופנה לשמאלו ושני ספלים של כסף היו שם ר' יהודה אומר של סיד היו אלא שהיו מושחרין מפני היין ומנוקבין כמין שני חוטמין דקין אחת מעובה ואחד מידק כדי שיהו כלים בבת אחת מערבי של מים ומזרחי של יין עירה של מים בתוך של יין או של יין לתוך של מים יצא ר' יהודה אומר מלוג היה מנסך כל שמונה ולמנסך אומרים לו הגבה את ידך שפעם אחת ניסך על רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהם:

גמרא  א"ר יוסי בן חנינה כדי לעשות פומפי לדבר.  יוסי בן חנינה בשם מנחה יותפייה

דף כ עמוד בעריכה

דר"ע היא דר"ע אמר ניסוך המים דבר תורה.  תמן תנינן ר' לעזר אומר אף המנסך מים בחג בחוץ חייב.  א"ר יוחנן כל שיטת ר"א כשיטת רבי עקיבה רבו כמה דר"ע אמר ניסוך המים דבר תורה כן ר' לעזר או' ניסוך המים דבר תורה.  מה נפק מן ביניהון אית תניי תני בשם ר"א צריך שיהא מילויין לשם החג אית תניי תני בשם ר' לעזר אינו צריך שיהא מילויין לשם החג.  צ"ד צריך שיהא מילויין לשם החג ר' לעזר כר"ע ומ"ד אינו צריך שיהא מילויין לשם החג ר' לעזר כרבנן.  לית יכיל דא"ר יוחנן כל שיטת ר' לעזר כשיטת ר"ע רבו כמה דר"ע אמר ניסוך המים דבר תורה כן ר' לעזר אמר ניסוך המים דבר תורה.  מה נפק מן ביניהון א"ר זעירא והוא שניסך שלשת לוגין בפנים ושלשת לוגין בחוץ.  אית תניי תני יש להן שיעור ואית תניי תני אין להן שיעור מ"ד יש להן שיעור פטור ומ"ד אין להן שיעור חייב יוסי בר אשיין בשם רשב"ל צריכין הספלי' להיות פקוקין בשעת הניסוך.  מ"ט (במדבר, כח) בקדש הסך נסך שכר לה'.  תני רי"א השית היה נקוב עד התהום מה טעמא (ישעיהו, ה) ויעזקהו ויסקלהו

דף כא עמוד אעריכה

גמרא  ויטעהו שרק ויבן מגדל בתוכו זה ההיכל.  ויקב חצב בו זה המזבח.  וגם יקב זה השית.  רבי שמעון אומר מעשה שמים היו.  לפי שהיו מעשה שמים יכול לא יהו נאי' כמעשה ידי אומן תלמוד לומר (שיר, ז) חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן.  נאים היו יותר ממעשה ידי אומן.  תני אמר רבי לעזר בי ר' צדוק לול קטן היה בין האולם ולמזבח אחת לשבעים שנה היה פרחי כהונה יורדין ומעלין אותו בקדושה שהיה קרוש כעיגולי דבילה ובאין ושורפין אותה בקדושה.  כשם שהיה ניסוך בקדושה כך היתה שריפתו בקדושה.  א"ר ראה שהתפיסתך התורה לשון חיבה לשון שיבעה לשון שיכרות.  ר' יודה בר לקרה בשם ר' שמואל בר נחמן משחרב בה"מ פסק יין קרוש ופסקה זכוכית לבנה מהו זכוכית לבנה שהיתה מתקפלת.  הוון בעיין מימר המעובה של מים והמידק של יין דאמר רבי יונה בשם רבי אימי נקב שאינו מוציא מים מוציא יין ושאינו מוציא יין מוציא שמן ושאינו מוציא שמן מוציא דבש.  ואפילו תימר חילופין דר' יהודה הוא דר' יהודה אמר מלוג היה מנסך כל ח'.  רשב"ל בעא קומי ר' יוחנן הקדימן לזבח מה הן.  ניסכן בלילה מה הן.  לא ניסך היום מהו שינסך למחר.  א"ל נישמעינ' מן הדא דאמר רבי אילא בשם ר' יוסי ונסכיה אחד ניסכי מים ואחד ניסכי יין הדא אמרה הקדימן לזבח כשר ניסכן בלילה כשר לא ניסך היום

דף כא עמוד בעריכה

גמרא  לא ינסך למחר אל שם עבר יום עבר קרבנו.  רבנן מרבים במים וממעטים בימים ר' יהודה ממעט במים ומרבה בימים.  אית דבעי מימר היא דפרה היא דסוכה היא דכיפורים.  רבי סימון לא אמר כן אלא או דפרה ודסוכה חד.  ודכיפורים חד.  או דפרה ודכיפורים חד.  ודסוכה חד.  מ"ד לא באו ימים קלים עד שמת תלתיהון עבד.  מ"ד יצא חוטמו מזנק תולעים וכמין פרסת עגל בתוך מצחו.  כמ"ד או דפרה ודסוכה חד ודכיפורים חד.  או דפרה ודכיפורים חד ודסוכה חד.  ציוחה עליהן העזרה צאו מיכן צאו מיכן בני עלי טימאתן בית אלהינו.  בו ביום נפגמה קרן המזבח ונתנו עליו גוש של מלח שלא יהא נראה כפגום.  שכל מזבח שאין לו קרן וסובב ויסוד פגום הוא.  בעון קומי ר' אבהו והא כתיב (ויקרא, טז) וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו.  אפילו אותן שכתיב בהן (יחזקאל, א) ודמות פניהם פני אדם לא יהיו באהל מועד בבאו לכפר בקדש.  אמר לון בשעה שהוא נכנס כדרכו: