פתיחת התפריט הראשי


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


ר' יוחנן אמר מפני מראית העין ולא ידעין אין כהדא דחזקיה אין כהדא דר' ינאי דברי הכל.  ר' פדת בשם ר' הושעיה מי סוטה נפסלין בלינה רבי אחא בשם ר' אבונה כל שאין ממינו למזבח אין הלינה פוסלת בו.  הוון בעיי מימר עבר והביא כשר.  תנה רבי יושוע דרומייא קומי רבי יונה שהמים והיין המגולין פסולין מעל גבי המזבח מאי טעמא (יחזקאל, מה) ושה אחד מן הצאן מן המאתים ממשקה ישראל.  מדבר שהוא מותר לישראל.  עד כדון מים.  יין אמר רבי שובתיי (שופטים, ט) המשמח אלהים ואנשים:

מתניתין   החליל חמשה וששה זה חליל של בית השואבה שאינה דוחה לא שבת ולא י"ט אמרו כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו:

גמרא  הא של קרבן דוחה.  מתני' דר' יוסי בי ר' יודה דתני חליל של קרבן דוחה את השבת דברי ר' יוסי בי ר' יהודה וחכ"א אינו דוחה לא את השבת ולא את י"ט.  תמן תנינן בשנים עשר יום בשנה החליל מכה לפני המזבח בשחיטת הפסח הראשון בשחיטת הפסח השני ובי"ט הראשון של פסח וביום העצרת ובשמונת ימי החג.  ויש שמונה בלא שבת.  ר' יוסי אמר לה סתם.  ר' יוסה בר' בון בשם ר' יוחנן דר' יוסה בי ר' יהודה היא.