ירושלמי סוכה דף ד א


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה | עין משפט


מא אם סוכה קלה את אמר אסור שבת החמורה לא כל שכן.  ר' בון בר חייה בעא קומי ר' זעירה מאן תנא פיאה מצלת לא רבי יוחנן בן נורי א"ל אדהי תנא.  נמצאת אומר לענין כלאים כל הפחות משלשה כסתום משלשה ועד ארבעה אם העומד רבה על הפרוץ מותר ואם הפרוץ רבה על העומד אסור.  מארבעה ועד עשר אם העומד רבה על הפרוץ מותר ואם הפרוץ רבה על העומד כנגד העומד מותר כנגד הפרוץ אסור.  יותר מעשר אע"פ שהעומד רבה על הפרוץ כנגד העומד מותר כנגד הפרוץ אסור.  לענין שבת כל הפחות משלשה כסתום.  משלשה ועד ארבע' מארבעה ועד עשר אם העומד רבה על הפרוץ מותר ואם הפרוץ רבה על העומד אסור.  יותר מעשר אף ע"פ שהעומד רבה על הפרוץ אסור.  ר' חנניה ר' יודה בר פזי בשם ר' יוחנן לית כאן משלשה ועד ארבעה יש כאן פירצה ג' אין כאן מקום ארבעה.  מתיב רבי מנא והתנינן מקיפין בקנים.  וקנה יש לו מקום.  א"ל לא תתיביני פחות משלשה שכל הפחות משלשה כסתום הוא.  ר' יוסי בי רבי בון בשם רב מ"מ מכיון שהעומד רבה על הפרוץ מותר.  ראשי פסל היוצאין מן הסוכה נידונין כסוכה.  ר' חונה בשם רבנן דתמן ובלבד על פני כולה ר' יעקב בר אחא רבי יסא רבי יוחנן בשם רבי הושעיה ואפילו כנגד הדופן.  ר' יעקב בר אחא ר' חייא ר' יוחנן בשם ר' הושעיה ואפילו שלא כנגד הדופן.  על דעתיה דרבי יסא ניחא על דעתיה דר' חייה בר בא מה היקלתה בה חמתה מרובה מצילתה.  ושחמתה מרובה מצילתה פסולה.  הא מחצה למחצה כשירה.  סוכה מדובללת שצילתה מרובה מחמתה כשירה.  הכא את אמר כשירה והכא את אמר פסולה.  רבנן דקיסרין רב יצחק בר נחמן בשם רבי הושעיה שנייא היא באילן שדרכו לפסע:

 

עין משפט

21 א_כא מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה ט"ו, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף מ"ה:

22 א_כב מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ט"ז, מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף ח', טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף ט':

23 א_כג מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף ז':

24 א_כד מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף א':