פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ג · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף טו עמוד בעריכה

מתניתין   מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהן מהן שהן אומרין ותהא לו מאירה אם היה גדול מקרא אותו עונה אחריו הללויה:

דף טז עמוד אעריכה

גמרא  תני אבל אמרו אשה מברכת לבעלה ועבד לרבו וקטן לאביו.  ניחא אשה מברכת לבעלה עבד לרבו.  קטן לאביו.  לא כן א"ר אחא בשם ר' יוסי בן נהוריי כל שאמרו בקטן כדי לחנכו.  תיפתר בעונה אחריהן אמן כהיא דתנינן תמן מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו ועונה אחריהן מהן שהן אומרין ותהא לו מאירה ועוד אמרו תבוא מאירה לבן עשרים שהוא צריך לבן עשר: