פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ג · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף טו עמוד בעריכה

מתניתין   אין אוגדין את הלולב אלא במינו דברי ר' יהודה ר' מאיר אומר אפילו במשיחה א"ר מאיר מעשה באנשי ירושלים שהיו אוגדין את לולביהן בגימונות של זהב אמרו לו במינו היו אוגדין אותו מלמטה ואיכן היו מנענעין בהודו לה' תחילה וסוף ואף באנא ה' הושיעה נא כדברי הלל בית שמאי אומרים אף באנא ה' הצליחה נא אמר רבי עקיבה צופה הייתי ברבן גמליאל ובר' יהושע שכל העם מטרפין בלולבין והם לא ניענעו אלא באנא ה' הושיעה נא בלבד מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב כשיכנס לביתו יטול על שולחנו אם לא נטל בשחרית יטול בין הערבים שכל היום כשר ללולב:

גמרא  הא בהודו לא.  להוציא אף באנא ה' הצליחה נא.  רב חייה בר אשי בשם רב זה שהוא משכים לצאת לדרך נוטל לולב ומנענע.  שופר ותוקע.  לכשתגיע עונות קריאת שמע ה"ז קורא את שמע ומתפלל.  תני צריך לנענע ג' פעמים ר' זעירה בעי הכין חד והכין חד.  או הכין והכין חד.  תמן תנינן צריך לכסכס ג' פעמים בין כל דבר ודבר ר' זעירה בעי הכין חד והכין חד או הכין והכין חד: