פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ב · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף י עמוד בעריכה

מתניתין מעשה שהביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולרבן גמליאל שתי כותבות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכה וכשנתנו לו לר' צדוק אוכל פחות מכביצה ונטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו:

גמרא  הוינן סברין מימר שלא בירך אחריו שלש ברכות.  הא ברכה אחת בירך אשכח תני ולא ברכה אחת ולא שלש ברכות.  תני כל שאומרין עליו שלש ברכות אומרים לפניו המוציא לחם מן הארץ.  כל שאין אומר אחריו ג' ברכות אין אומרים לפניו המוציא לחם מן הארץ.  התיבון הרי פחות מכזית אין אומרים עליו שלש ברכות מעתה לא יאמרו לפניו המוציא לחם מן הארץ.  רבי יעקב בר אחא אמר לשאר המינין נצרכה: