פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק א · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף ד עמוד בעריכה

מתניתין  העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית סוכ' ע"ג סוכה העליונה כשירה והתחתונה פסולה ר' יהוד' אומר אם אין דיורין בעליונה התחתונה כשירה:

דף ה עמוד אעריכה

גמרא   שני סככין זה על גבי זה העליון חמתו מרובה מצילתו.  התחתון אין חמתו מרובה מצילתו ע"י זה וע"י זה צילתן מרובה מחמתן.  כמה יהא ביניהן ויצטרפו.  תרין אמורין חד אמר עשרה וחורנה אמר ארבעה.  מתיב מ"ד עשרה למאן דאמר ארבעה משום אהל מצאנו אוהל שהוא טפח:  רבי יהודה אומר אם אין דיורין בעליונה התחתונה כשירה.  מה דיורין ממש או אפי' ראויה לדיורין.  מן מה דתנא חד סב קומי רבי זעירא ואפילו התחתונה כשירה לית בר נש אמר אפי' אלא דהוא מודה על קדמייתא הדא אמרה דיורין ממש: