פתיחת התפריט הראשי


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


גמרא   שני סככין זה על גבי זה העליון חמתו מרובה מצילתו.  התחתון אין חמתו מרובה מצילתו ע"י זה וע"י זה צילתן מרובה מחמתן.  כמה יהא ביניהן ויצטרפו.  תרין אמורין חד אמר עשרה וחורנה אמר ארבעה.  מתיב מ"ד עשרה למאן דאמר ארבעה משום אהל מצאנו אוהל שהוא טפח:  רבי יהודה אומר אם אין דיורין בעליונה התחתונה כשירה.  מה דיורין ממש או אפי' ראויה לדיורין.  מן מה דתנא חד סב קומי רבי זעירא ואפילו התחתונה כשירה לית בר נש אמר אפי' אלא דהוא מודה על קדמייתא הדא אמרה דיורין ממש:

מתניתין  פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר או שפירס ע"ג הקינוף פסולה אבל פורס הוא על נקליטי המטה:

גמרא   תני תולה בה קיטיות כשירה.  א"ר חנניה הדא דאת אמר מן הצד הא מלמעלן פסולה:  או תחתיה מפני הנשר.  א"ר יוסה לא אמרו אלא מפני הנשר