פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק א · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף ה עמוד אעריכה

מתניתין  פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר או שפירס ע"ג הקינוף פסולה אבל פורס הוא על נקליטי המטה:

גמרא   תני תולה בה קיטיות כשירה.  א"ר חנניה הדא דאת אמר מן הצד הא מלמעלן פסולה:  או תחתיה מפני הנשר.  א"ר יוסה לא אמרו אלא מפני הנשר

דף ה עמוד בעריכה

הא שלא מפני הנשר כשירה.  אבל פורש הוא על ניקליטי המיטה.  רבי ביבי בשם רבי יוחנן שכן הוא עושה חלל באצילי ידיו: