ירושלמי מסכת שביעית

מסכת שביעית

לפי הלכות

מסכת שביעית ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי