ירושלמי כלאים

מסכת כלאים

לפי הלכות

מסכת כלאים ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי