ירושלמי יבמות ג ט

<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ג · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ט משנהעריכה

וכולן שהיו להן קידושין או גירושין בספק הרי אלו חולצות ולא מתייבמות כצד ספק קידושין זרק לה קידושיה ספק קרוב לו ספק קרוב לה זו ספק קידושין כיצד ספק גירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין עליו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד זהו ספק גירושין

הלכה ט גמראעריכה

לית כאן ספק גירושין ממש כיצד ספק קידושין זרק לה קידושין והכא זרק לה גיטה ספק קרוב לה ספק קרוב לו זהו ספק גירושין ר' יוחנן בשם רבי חלפתא דמן הוה וכולן אם נישאת בו לא תצא שלא להוציא ליזה על בניה בתו שנישאת לשוק בגט זה לא תצא כדי לזוק צרתה לאביה צרתה שנישאת לשוק בגט זה תצא בתו שנישאת לאחיו בגט זה תצא צרתה שנישאת לאחיו בגט זה אפילו לאביה לא תצא תני שלשה שטרות הללו גובה מבני חורין ואינו גובה מן המשועבדין אמר ר' בא הדא דתימר בשלא הוחזק השטר ביד המלוה אבל הוחזק השטר ביד המלוה גובה רבי יוסה בעי אם שלא הוחזק השטר ביד המלוה אפילו מבני חורין לא יגבה אלא כן אמן קיימין כשהוחזק השטר ביד המלוה ולמה אינו גובה אמר ר' ביסנא מפני קינונייא רבי אבון אמר מפני שהוא פסול עד כדון בשלוה הזקן ושיעבד הזקן לוה הזקן ושיעבד הבן אית לך מימר מפני קינונייא לא מפני שהוא פסול והכא מפני שהוא פסול אמר רבי אבון והא תני אף בגיטי נשים כן אית לך מימר מפני קינונייא לא מפני שהוא פסול והכא מפני שהוא פסול