פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ח ז


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ח · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ז משנהעריכה

כתב הסופר וטעה ונתן גט לאשה ושובר לאיש ונתנו זה לזה לאחר זמן הרי הגט יוצא מתחת ידי האיש והשובר מיד האשה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האילו בה רבי אלעזר אומר אם על אתר יצא אינו גט ואם לאחר זמן יצא הרי זה גט שלא הכל מן הראשון לאבד זכותו של שני

הלכה ז גמראעריכה

מה אנן קיימין אם בשטעה אף רבי לעזר מודה אם בשלא טעה אוף רבנן מודיי אלא כן אנן קיימין בסתם ר לעזר חשש שמא לא טעה ורבנין חוששין שמא טעה ר אלעזר אומר אם על אתר יצא אינו גט ואם לאחר זמן יצא הרי זה גט שלא הכל מן הראשון לאבד זכות של שני איזהו על אתר רבי זעירא אומר עד שלא נתארסה ונתארסה רבי יצחק בר חקולה אמר עד שלא ניסית וניסית מתניתא מסייעא לר זעירא לא הכל מן הראשון לאבד זכותו מן השני