פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ח ו


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ח · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ו משנהעריכה

הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונישאת לאחר ונמצאת זו שהיא איילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

הלכה ו גמראעריכה

לא היתה צריכה להינשא אלא להתייבם וזו היא יבמה שניסת בלא חליצה רבי ירמיה אמר זה חולץ וזה מקיים רבי יהודה בן פזי בשם רבי יוחנן תצא רבי יוסי שאל לרבי פינחס היך רבי סבר אמר ליה כרבי ירמיה אמר ליה חזור בך דלא כן אנא כתב עליך זקן ממרא אמר רבי זבידא מתניתא מסייעא לרבי יוחנן תצא מזה ומזה וי"ג דברים בה דברי רבי מאיר שאמר משום רבי עקיבה וחכמים אומרים אין ממזר מיבמה הא לצאת תצא