פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ח ח


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ח · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ח משנהעריכה

כתב לגרש את אשתו ונמלך בית שמאי אומרים פסלה מן הכהונה ובית הלל אומרים אף על פי שנתנו לה על תנאי ולא נעשה התנאי לא פסלה מן הכהונה

הלכה ח גמראעריכה

ר יוחנן בשם ר ינאי אין בה משום ייחוס כהונה ואין בית דין מזוהמין אותה אתא עובדא קומי רבי חייה רובה ועבד כבית הלל אמר ליה רב מה ראית להכניס עצמך למיספק הזה מרובה אמר ליה ר ישמעאל בי רבי יוסי הוה עמי וקרא עליהון (קוהלת ד) טובים השנים מן האחד המסלדת בבנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין שתי נשים שהיו מסלדות זו את זו בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין