פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ז ז


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ז · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ז משנהעריכה

הרי זה גיטיך אם לא באתי מיכן ועד שלשים יום היה הולך מיהודה לגליל הגיע לאנטיפטרס וחזר בטל התנאי הרי זה גיטיך אם לא באתי מיכן ועד שלשים יום היה הולך מגליל ליהודה והגיע לכפר עותני וחזר בטל התנאי הרי זה גיטיך אם לא באתי מיכן ועד שלשים יום היה הולך למדינת הים הגיע לעכו וחזר בטל התנאי הרי זה גיטיך כל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יום היה הולך ובא והיה הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה הרי זה גט

הלכה ז גמראעריכה

ליידא מיל רבי לעזר אמר לביתו רבי יוחנן אמר למקומות מתניתין מסייעא למאן דאמר לביתו הגיע לעכו וחזר בטל התנאי אמר רבי חגיי קומי רבי יוסי תיפתר כמאן דאמר עכו כארץ ישראל לגיטין ואפילו תימר עכו כארץ ישראל לגיטין שמא לתנאי גיטין ואסור להתייחד עמה מכבר שמא יעבר מכנגד פניה ל יום ונמצא גיטה גדול מבנה