ירושלמי גיטין ז ח


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ז · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ח משנהעריכה

הרי זה גיטיך אם לא באתי מיכן עד שנים עשר חדש מת בתוך שנים עשר חדש אינו גט מעכשיו אם לא באתי מיכן ועד שנים עשר חדש מת בתוך שנים עשר חדש הרי זה גט אם לא באתי מיכן ועד שנים עשר חדש כתבו גט ותנו לאשתי כתבו בתוך שנים עשר חדש ונתנו בתוך שנים עשר חדש אינו גט כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מיכן ועד שנים עשר חדש כתבו בתוך שנים עשר חדש ונתנו לאחר י"ב חדש אינו גט ר יוסי אומר כזה גט כתבו לאחר י"ב חדש ונתנו לאחר שנים עשר ומת אם גט קדם למיתה הרי זה גט ואם מיתה קדמה לגט אינו גט אם אינו יודע זו היא שאמרו מגורשת ואינה מגורשת

הלכה ח גמראעריכה

מה טעמא דר יוסי בגין דאקדים כתיבה והא לא אקדים נתינה ואתון אמרין אינו גט ר חייה רובה בעי קומי רבי הרי זה גיטיך לאחר החג אמר ליה כל שלשים יום שלאחר החג כלאחר החג הן רבי ביבון בר חייה בעא קומי ר זעירא הרי גיטיך ערב הפסח ואפילו כמאן דאמר כל שלשים שלאחר החג כלאחר החג הן כל שלשים שלפני הפסח אינו כלפני הפסח רבי זעירא בעי קומי ר יסא אמר קונם יין שאני טועם במוצאי שבת אמר ליה במוצאי שבת אסור ערב שבת מותר ימים שבנתים צריכה והכא מוצאי שבת הרי זה גט ערב שבת אינו גט ימים שבנתים צריכה