פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ז ו


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ז · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ו משנהעריכה

הרי זה גיטיך ע"מ שתשמשי את אבא ע"מ שתניקי את בני כמה היא מניקתו שתי שנים רבי יהודה אומר שמנה עשר חדש מת הבן או שמת האב הרי זה גט על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים ועל מנת שתניקי את בני שתי שנים מת הבן או שאמר האב אי איפשי שתשמשיני שלא בהקפדה אינו גט רבן שמעון בן גמליאל אומר כזה גט כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל כל עכבה שאינה ממנה הרי זה גט

הלכה ו גמראעריכה

א"ר חייה בר בא בחייו והוא שתשמשינו כל צורכו והוא שתניקי כל צורכו לאחר מיתה אפילו לא הניקתו כל צורכו אפילו לא שימשתו כל צורכו אלא אפילו שימשתו שעה אחת אפילו הניקתו שעה אחת רבי שמעון בן לקיש אמר בחייו אפילו לא שימשתו כל צורכו אפילו לא הניקתו כל צורכו אלא אפילו שימשתו שעה אחת אפילו הניקתו שעה אחת לאחר מיתה אפילו לא שימשתו ולא הניקתו כלום מתניתא פליגא על ריש לקיש כמה היא מניקתו שתי שנים רבי יהודה אומר שמונה עשר חדש אמר רבי אבין בשכר מניקה שנו אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן סדר סימפון כך הוא אנא פלן בר פלן מקדש ליך אנא פלנית בת פלן ע"מ ליתן ליך מיקמת פלן ומנכסייך ליום פלן דאין אתא יום פלן ולא כנסתיך לא יהוי לי עליך כלום אירע לו אונס ר יוחנן אמר אונסא כמאן דלא עבד ריש לקיש אמר אונסא כמאן דעבד על דעתיה דריש לקיש אין הוה צריך למיעבד ואין אתא יום פלוני ולא כנסתה לי לא יהוי לי עליך כלום רבי יוחנן מי דמיך פקיד לבנתיה די יהווין עבדן כריש לקיש אמר שמא יעמד בית דין אחר ויסבר דכוותיה ונמצאו בניו באין לידי ממזירות חד בר נש אקדם פריטין לאילפא ונגב נהרא אתא עובדא קומי רב נחמן בר יעקב הא אילפא אייתי נהרא אבא בר הונא בשם רבי אבא הוה מצלי דייגב נהרא בגין דניסב פריטוי אשכחת אמר רבי יוחנן ורבי בא לא סברין כרבן שמעון בן גמליאל ר"ל ורב נחמן בר יעקב סברין כרשב"ג חתכה דדה כמי שעכבה נחתך דדה כמי שלא עיכבה