ירושלמי גיטין ה ז


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ה · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ז משנהעריכה

לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי המלחמה מהרוגי המלחמה ואילך יש בו סיקריקון כיצד לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בטל מבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקון מקחו קיים מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים זו משנה ראשונה ב"ד של אחריהן אמרו נותן לבעלים רבוע אימתי בזמן שאין בידן ליקח אבל אם יש בידן ליקח הן קודמין לכל אדם רבי הושיב ב"ד ונמנו שאם שהה לפני סיקריקון י"ב חדש כל הקודם ליקח יקח ונותן לבעלים רביע

הלכה ז גמראעריכה

בראשונה גזרו שמד על יהודה שכן מסורת בידם מאבותם יהודה הרג את עשו דכתיב (בראשית מט) ידך בעורף אויביך והיו הולכין ומשעבדין בהן ונוטלין שדותיהן ומוכרין אותן לאחרים והיו בעלי בתים באין וטורפין והיתה הארץ חלוטה ביד סיקריקון נמנעו מליקח התקינו שלא יהא סיקריקון ביהודה בד"א בהרוגי המלחמה לפני המלחמה אבל הרוגים שנהרגו מן המלחמה והילך יש בהן משום סיקריקון והרוגים שלפני המלחמה לא כלאחר המלחמה הן תפתר שבא סיקריקון וגזל וחמס לא הספיק לכתוב תרפו עד שיבוא סיקריקון לכל העולם שלא תהא הלכה למחצה גליל לעולם יש בו משום סיקריקון המטלטלין אין בהם משום סיקריקון תני חכירי בתי אבות אין בהן משום סיקריקון היורד משם חוב ומשם אנפרו אין בהן משום סיקריקון אנפרות עצמה ממתנת לבעלים שנים עשר חדש אמר רבי יהודה בן פזי מכריזין והולכין ארבע שבתות לאחר שנים עשר חדש פתר לה תרין פתרין נסבה מן הכור וייבה לחכור אתא בעי מיטרוף אמר ליה ולאו חכור את שביק לי ומה דאת גזי גזי נסבה מבעל הבית וייבה לחכור אתא בעי מיטרוף אמר ליה מה הנייה לך דאת מסיבנא מיניה והוא מנסבא מינך אלא מה דאית לי בחיילי אנא יהיב לך עד כדון בשני שטרות היה שטר אחד רבי זעירא ורבי אילא תריהון אמרין כ"ש מקחו בטל והוא שלקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה רבי חנניה ורבי ביבון תריהון אמרין כ"ש מקחו קיים הוא שלקח מן האשה וחזר ולקח מן האיש ואין כל מה שיש לאשה משועבד לאיש לאכילת פירות רבי חזקיה בשם רבי אחא וכיני מכר לראשון וחתמה לשני לשלישי וחתמה גובה מן האחרון לא הספיק גובה משלפניו לא הספיק גובה משלפני פניו עלה אמר רב בנכסים שהכניסה לו בכתובתה אבל נכסים שהכניסה לו פרה פרנון גובה מאי זה שתרצה הן אומרים בידינו ליקח והלוקח אומר לאו אמר ר יוסי לעולם השדה בחזקת הבעלים שהמוציא מחבירו עליו הראייה רב אמר אנא הוינא ממינייא ולאו שנייא היא הוא רביע קרקע הוא רביע מעות א"ר יוסי בי רבי בון קרקע דינר אגרמא רביע מאות סרימיסין