פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ה ח


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ה · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ח משנהעריכה

חרש רומז ונרמז בן בתירה אומר קופץ ונקפץ במטלטלין הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין

הלכה ח גמראעריכה

בן בתירה אומר קופץ ונקפץ שוכר ומשתכר אפיוטות פרייא אמר רבי יוחנן מפני חייהן אמר ר מנא אף על גב דרבי יוסי לא גבי איצומין מודה באילין דיהבון בניהן לאומנות דאינון גביי עיצומין מפני חיי הבריות