ירושלמי גיטין ה ו


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ה · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ו משנהעריכה

העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שהיא יוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנישאת לכהן שהיא אוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה ועל מריש הגזול שבנאו בביר שיתן את דמיו ועל החטאת הגזולה שלא נודעה לרבים שהיא מכפרת מפני תיקון המזבח

הלכה ו גמראעריכה

ר חנינה בעא קומי ר אימי נראין דבריו בפיקחת שיש לה דעת שהיא יוצאה בין לדעת בין שלא לדעת וחרשת שאין בה דעת לא תצא אלא לדעת ולא עדות היא אף זו כיוצא בה ומוסיפין על העדות רבי חנינה סבר בפיקחת שהשיאה אביה ואמה רבי יוסי סבר מימר בקטנה שהשיאה אביה ואמה ונתגרשה אמר רבי יוחנן מה טעם אמרו קטנה בת ישראל אוכלת בתרומה מפני שיהו הכל קופצין עליה לישא מפני חינה אמר רבי שמי והוא שתהא יודעת לשמור קידושין אמר רבי אימי מתניתא אמרה כן נישאת לכהן תאכל בתרומה אמר רבי חנניה מן מה דאמר ר יוחנן מפני חינה הדא אמרה אפילו לא יודעת לשמור קידושיה רב המנונא בשם רבי אסי קטנה אין לה חופה שתאכל בתרומה אמר רבי אמי מתניתא אמרה כן נישאת לכהן תאכל בתרומה רבי אבין בעי כשנכנסה לחופה ולא נבעלה ושלחה לבית אביה והגדילה מהו שתאכל בתרומה נישמעינה מן הדא על גב חופתה הראשונה גזל מריש ובנאו בבירה ב"ש אומרים יקעקע כל הבירה ויתננו לו ובית הלל אומרים נותן לו דמיו בשוויו מפני תקנת השבין אמר רבי לעזר מה פליגין בשגזלו משופה אבל אם גזלו ושיפהו דמים הוא חייב לו גזלו ושיפהו על גב מקומו מהו נישמעינה מן הדא היורד לתוך חורבה של חבירו ובנייה שלא ברשות שמין לו וידו על התחתונה ביקש ליטול עציו ואבניו אין שומעין לו ר יעקב בר אחא בשם ר יהושע בן לוי משום רב נחמן בר יעקב בעי אילו הפורק חבילתו לתוך חורבתו של חבירו והלך ליטלה שמא אין שומעין לו ולא שמיע דאמר ר יעקב בר אידי משום ר יהושע בן לוי משום יישוב יאות אמר ר יוסי הוינא סבר מימר מה פליגין בארץ אבל בחוצה לארץ לא מן מה דאמר רבי יעקב בר אחא משום יישוב הדא אמרה היא בארץ היא בח"ל ביקש ליטול עציו ואבניו מהו אומר לו המתן עד שידור בתוכה ושמואל אמר נותנין לו מיד עולא בר ישמעאל בדין הוה אפילו לא נודעה לרבים לא תכפר למה אמרו תכפר שלא יהא המזבח שמם ריש לקיש אמר בדין הוה דאפילו נודעה לרבים תכפר ולמה אמרו לא תכפר שלא יהא מזבח מקבל גזילות וכמה הם רבים גוריון בשם ריש לקיש שלשה בני אדם רבי אבין בשם ר יונתן (מלאכי א) והבאתם גזול את הפסח ואת החולה מה פסח וחולה בגלוי אף כל בגלוי