פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ה ב


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ה · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנהעריכה

אין נפרעין מנכסים משועבדין במקום שיש בני חורין ואפי הן זיבורית אין נפרעין מניכסי יתומין אלא מן הזיבורית

הלכה ב גמראעריכה

רבי יוחנן בשם רבי ינאי אין נפרעין מניכסי יתומים קטנים אלא בשטר שהריבית אוכלת בו ויש אומרים אף לכתובת אשה אמר רבי אימי מפני מזונות אמר רבי מתניה מאן חש למזונות ר"ש דרבי שמעון אמר במגבה הדבר תלוי מאי כדון מפני חינה כדי שיהו הכל קופצין עליה לישאנה ויש אומרים אף לגזילה ולניזקין אמר רבי יוסי בי רבי בון אף אנן תנינן תרתיהן לגזילה מן הדא אם היה דבר שיש לו אחריות חייבין לשלם לניזקין מן הדא ואין נפרעין מן הנכסים של יתומין אלא מן הזיבורית כיני מתניתא אין נפרעין מניכסי יתומים לניזקין אלא מן הזיבורית והתני עמד הבן תחת האב הניזקין שמין להן בעידית ובעלי החוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית אמר רבי יוסי בי רבי בון כאן ביתום גדול כאן ביתום קטן