יסוד ושורש העבודה/א

יסוד ושורש העבודה

שער הגדול, בו יתבאר עבודת האדם, עבודה תמה בלב ובמחשבה, ובו יתבאר רוממות אל יתברך ויתעלה ועיקר כוונת בריאת האדם