פתיחת התפריט הראשי


סעיף אעריכה

הכהן מוזהר שלא ליטמא למת. ) אפי' נפל כדאיתא פרק בתרא דאהלות שמא קברו בו נפלים:

לגולל. הוא אבן שנותנין על הקבר לציון ודופק היינו לפעמים סומכין אבן באבנים קטנים. טור:

ואין ידוע תחת איזה כו'. משמע דאם ידוע תחת איזה מהם מותר לכהן לעמוד תחת אחרים שאינם מאהילים:

וכל ארץ העמים כו'. זה קאי בזמן שהיה טהרות בא"י: