ט"ז על אורח חיים תרנ

ט"ז על אורח חיים

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

שיעור הדס כו'. פלוגתא של הדיעות היא בזה איתא בגמ' אמרינן שיעור הדס וערב' ג"ט ר"ט אומר באמה בת ה"ט ואמר שמואל הלכה כר"ט ומפרשי' לההיא דר"ט דה"ק קח לפניך אמה בת ה"ט עשה מהן ששה צא מהן ג' להדס והשאר ללולב כמה הוו להו תרי ופלגא פרש"י קח לך אמה בת ה"ט בינונים חלוק אות' לו' חלקים בטפחים קטנים ובהם שיעור ג' להדס וערב' וארבע ללולב ור"ט לקולא וה"ק ר"ט לת "ק אותן ג"ט שאנו משערין בהם וסתם ג"ט הן חצי אמה טפחים הללו קטנים יהו ולא יהו אלא חצי אמה באמה בת ה' טפחים ופרכינן ע"ז דא"כ הויין אלו ג"ט רק ב"ט ומחצ' בינונים כי כל טפח קטן הוא פחות שתות מטפח בינוני והאמר שמואל ג"ט בינונים ומשני שמואל לא דק לחומרא ונתן שיעור גדול טפי ויש בזה דיעות לענין הטפח הרביעי של הלולב. הדיע' ראשונה סבירא ליה דגם הטפח הוא טפח קטן והוא פחות שתות מטפח בינוני דכל טפח הוא ד' גודלים נמצא דהשני טפחים ומחצ' של הדס הם י' גודלים והטפח הד' שגם הוא קטן שבו ג' גודלים ושליש גודל וסי' יג"ש פירוש י"ג שליש. והדיעה האמצעית ס"ל דדוקא הג"ט של הדס הם קטנים דהיינו י' גודלים והטפח הד' של הלולב הוא גדול כשאר בינוני דהיינו ד' גודלים נמצא סך הכל י"ד גודלים:

והדיע' הג' ס"ל דלית הלכתא כשמואל דפסק כר"ט אלא קי"ל כת"ק דס"ל כל הד"ט דוקא בינונים נמצא יש בין הכל י"ו גודלים. כתב באבן שועב דיש לאגוד הערב' בשמאל והדס בימין ולולב באמצע ויש בו סוד:

וכתוב בתולעת יעקב דיש נוטל שדרתו של לולב כלפי פניו ופני הלולב כלפי חוץ ע"ד וראית את אחורי וגו':