פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) הלל הגדול — כתבו התוס' ד"רננו צדיקים" אינו מן המזמור ואין לאומרו, וכן הוא במהרי"ו. וכתב רש"ל, דמה שכתוב בטופסי המחזורים ברכת בורא פרי הגפן אכוס ד' אחר "אז רוב ניסים" ו"אומץ גבורותיך", אינו מן הראוי, אלא בסוף חתימת ישתבח מיד יברך בורא פרי הגפן וישתה ויברך ברכה אחרונה, ואחר כך יאמר דברים אלו ושאר פיוטים:


(ב) ואז יאמר יהללוך — עיין מה שאכתוב בסימן שאחר זה: