ט"ז על אורח חיים צב

סעיף דעריכה


(א) צריך לרחוץ כו' - תימה דהא פסק הרי"ף וכמ"ש בב"י דיש חילוק בין לפניו ובין לאחריו לענין מים ולדידיה צריך להמתין על המים אפילו אם יעבור זמן התפלה וכמ"ש ב"י בשם רע"מ ומ"ש בגמ' דמהני כל מידי דמנקי היינו לק"ש דוקא אבל לא לתפלה ואמאי סיים כאן דאם מתיירא שיעבור כו' ינקה כו' וזה דעת התוספות והטור וכ"ת דנקיט חומרא דתרווייהו זה אינו דאדרב' לרי"ף יש חומרא דאסור להתפלל עד שיהיו לו מים:

סעיף זעריכה


(ב) מקומות המכוסין - בב"י הביא בשם כל בו דהיינו ביד עד הפרק העליון הנקרא קובד"ו ובצוארו עד החזה:


(ג) ולכן אסור ליגע כו' - הגה זאת מקומה אחר סעיף ז':

סעיף יעריכה


(ד) טוב ליתן צדקה כו' - דכתיב אני בצדק אחזה פניך: