שולחן ערוך אורח חיים צב י


שולחן ערוך

דטוב ליתן צדקה קודם לותפלה:

מפרשים

ט"ז

(ד) טוב ליתן צדקה כו' - דכתיב אני בצדק אחזה פניך:

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(לו) תפלה - דכתיב ואני בצדק אחזה פניך ובאיזה קהלות קדושות ניתקן המנהג ליתן צדקה כשמגיע להפסוק והעושר וכו' ואתה מושל בכל. ויש מקומות שנוהגין לקבץ צדקה בעת קה"ת והוא שלא כהוגן דמבטלין עי"ז מלשמוע קה"ת ועניית ברכו את ד' וכו':

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש