ט"ז על אורח חיים צא

ט"ז על אורח חיים

סעיף אעריכה

כתוב בזוהר ואתחנן (ח"ג רס, ב) מאן דקאים בצלותיה בעי לכסוי רישיה ועינוי בגין דלא יסתכל בשכינתא ע"ש. מאן דפקח עינוי בשעת צלותיה מקדים עליה מלאך המות כו':