ט"ז על אורח חיים צא

ט"ז על אורח חיים

כתוב בזוהר ואתחנן (ח"ג רס, ב) מאן דקאים בצלותיה בעי לכסוי רישיה ועינוי בגין דלא יסתכל בשכינתא ע"ש. מאן דפקח עינוי בשעת צלותיה מקדים עליה מלאך המות כו':