ט"ז על אורח חיים יז

סעיף אעריכה

(א) כסות לילה — ופריך, מה ראית לרבות סומא ולמעט כסות לילה? מרבה אני כסות סומא שישנו בראיה אצל אחרים:

סעיף בעריכה

(ב) שהזמן גרמא — דלילה לאו זמן ציצית:

(ג) הואיל ואינו חובת גברא — בזה מתורץ למה מברכות הנשים על לולב, דהוא גם כן מצות עשה שהזמן גרמא. ותירץ, שאני הכא שאינו חובת גברא, שאפילו איש אין עליו חיוב דאורייתא לקנות טלית בת ד' כנפים, אלא אם מתעטף חייב לעשות ציצית; מה שאין כן לולב, דגבי איש הוא חובת גברא שהוא חובת הגוף: