חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות)

חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש״ף–2019


תוכן עניינים

פרק א׳: הוראות מיוחדות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

סימן א׳: מטרה ותחולה

מטרה
מטרתו של פרק זה לקבוע הוראות מיוחדות הדרושות לשם היערכות לקיום הבחירות לכנסת העשרים ושלוש, בשל המועד שנקבע לבחירות וסמיכות הזמנים הרבה בין מערכת הבחירות האמורה למערכות הבחירות לכנסת העשרים ואחת ולכנסת העשרים ושתיים.
תחולה
הוראות פרק זה יחולו לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.

סימן ב׳: קיצור תקופת הבחירות

הנוסח שולב בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969, כהוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.
הנוסח שולב בחוק המפלגות, התשנ״ב–1992, כהוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.
הנוסח שולב בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט–1959, כהוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.

סימן ג׳: ועדת הבחירות

פרשנות
למונחים בסימן זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק הבחירות לכנסת.
העסקת עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושלוש
(א)
הועסק עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ואחת או הבחירות לכנסת העשרים ושתיים וביקש המנהל הכללי של הוועדה המרכזית, או מי שהוא הסמיך לכך, להעסיקו בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושלוש, והעובד מסכים לכך, לא תמנע הרשות הציבורית, במישרין או בעקיפין, את העסקתו כאמור; בסעיף זה, ”רשות ציבורית“ – כמפורט להלן:
(1)
הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;
(2)
לשכת נשיא המדינה;
(3)
הכנסת;
(4)
מבקר המדינה;
(5)
רשות מקומית;
(6)
תאגיד שהוקם בחוק.
(ב)
עובד רשות ציבורית יעדכן את הממונה עליו בדבר פנייה אליו כאמור בסעיף קטן (א) מיד לאחר קבלתה, אם בכוונתו להיענות לבקשה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי להיענות לבקשת הרשות הציבורית שלא להעסיק עובד שלה כאמור באותו סעיף קטן, בין היתר בהתחשב ביכולתה של ועדת הבחירות שבה מתבקשת העסקתו לבצע את תפקידה כאמור בסעיף 1 ובצורכי הרשות הציבורית, ובכלל זה יכולתה לבצע משימות בהיעדר העובד.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), לעניין עובדי הכנסת, הודיע יושב ראש הכנסת למנהל הכללי של הוועדה המרכזית כי בשל צורכי הכנסת, ובכלל זה היכולת לבצע משימות בהיעדר העובד, יש קושי ממשי בהיעדרותו מעבודתו, ולא הגיעו יושב ראש הכנסת והמנהל הכללי של הוועדה המרכזית להסכמה – לא יועסק העובד בוועדת בחירות; סמכות יושב ראש הכנסת לפי סעיף קטן זה אינה ניתנת לאצילה.
(ה)
(1)
רשות ציבורית לא תפטר עובד כאמור בסעיף קטן (א) שהועסק על ידי ועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושלוש ולא תפגע בתנאי העסקתו בשל כך.
(2)
היעדרות מעבודה לרגל העסקה בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושלוש כאמור בסעיף קטן (א) לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו ולא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל הרשות הציבורית.
שכר עובדים בוועדת בחירות
החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 4 לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע״ט–2019, תחול, בשינויים המחויבים, גם על שכר עובדים בוועדת בחירות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.
תקציב ועדת הבחירות המרכזית
(א)
על אף האמור בסעיף 134 לחוק הבחירות לכנסת, תקציב ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת העשרים ושלוש יהיה שווה לתקציב ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת העשרים ושתיים לסעיפיו, לרבות השינויים שנערכו בו בהתאם להוראות סעיף 134 לחוק הבחירות לכנסת; אוצר המדינה יעמיד כספי תקציב זה לרשות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, והוא יהיה ממונה על הוצאתם.
(ב)
על הצעה של ועדת הבחירות המרכזית לתוספת תקציב על התקציב האמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 134 לחוק הבחירות לכנסת.
הוראות לעניין מכרזים
על אף האמור בהוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992
(1)
התקשרות ועדת הבחירות המרכזית בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז, אם היא התקשרות ששוויה אינו עולה על 120,000 שקלים חדשים; ואולם, בכל תקופה רצופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום התפזרות הכנסת העשרים ושתיים לא תתקשר ועדת הבחירות המרכזית עם מתקשר מסוים בלא מכרז לפי פסקה זו בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 200,000 שקלים חדשים, ובמניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו;
(2)
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע הוראות החורגות מהוראות לפי החוק האמור לעניין מועדים ודרכי פרסום.

סימן ד׳: ניהול הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

הנוסח שולב בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969, כהוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.
הוראות שעה לעניין סדרי בחירות
(א)
הוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים), התשע״ט–2019, שקבעה ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 145(ד) לחוק הבחירות לכנסת, יעמדו בתוקפן עד פרסום תוצאות הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.
(ב)
הנוסח שולב בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969, כהוראת שעה בתקופה של 21 ימים שתחילתה 81 ימים לפני יום הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.
הנוסח שולב בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ״ו–1996, כהוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.

סימן ה׳: מימון הבחירות

מימון מפלגות – מס׳ 39 – הוראת שעה – חישוב הוצאות בחירות, הלוואות לסיעה ומקדמות
(א)
הנוסח שולב בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 (להלן – חוק המימון), כהוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.
(ב)
(1)
ביקשה סיעה לקבל הלוואה לפי סעיף 7ג לחוק המימון לאחר כינונה של הכנסת העשרים ושלוש, יובאו בחשבון לעניין סכום ההלוואה שהיא זכאית לו לפי סעיף קטן (ב)(1) לסעיף האמור גם הלוואות שניתנו לאותה סיעה בתקופות כהונתן של הכנסת העשרים ואחת ושל הכנסת העשרים ושתיים;
(2)
הנוסח שולב בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973, כהוראת שעה לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ואחת;
(3)
הנוסח שולב בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973, כהוראת שעה לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושתיים;
(4)
הנוסח שולב בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973, כהוראת שעה לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש.
(ג)
על אף האמור בסעיף 7ג(ב)(3) לחוק המימון, לעניין קבלת הלוואה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושתיים, סיעה שעד יום י״ג בכסלו התש״ף (11 בדצמבר 2019) לא קיבלה הלוואה לפי סעיף 7ג(ב)(1) לחוק המימון או שקיבלה חלק מסכום ההלוואה שהיא רשאית לקבל כאמור, תהיה זכאית לקבל הלוואה אף ללא אישורו של יושב ראש הכנסת והמלצת הוועדה הציבורית, בתנאים האלה:
(1)
ההלוואה תהיה בשיעור שלא יעלה על 80% מסכום ההלוואה שהסיעה היתה זכאית לקבל לפי סעיף 7ג(ב)(1) לחוק המימון נכון ליום י״ג בכסלו התש״ף (11 בדצמבר 2019);
(2)
הסיעה ביקשה את ההלוואה בתוך עשרה ימים מיום תחילתו של חוק זה.

פרק ב׳: תיקונים עקיפים, תחילה והוראות שעה

תחילה
תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
הנוסח שולב בחוק התכנון והבנייה (תיקון מס׳ 101), התשע״ד–2014, כהוראת שעה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושתיים.
הנוסח שולב בחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985, כהוראת שעה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושתיים.


התקבל בכנסת ביום י״ד בכסלו התש״ף (12 בדצמבר 2019).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יולי יואל אדלשטיין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.