הוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים)

הוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

הוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 382; ס״ח תש״ף, 8; תשפ״א, 201.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 145(ד) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969, ולאחר שמצאה כי נסיבות השעה מצדיקות זאת, קובעת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הוראות שעה אלה:


שמירת הסדר במקום הקלפי
הנוסח שולב בתקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג–1973 (להלן – התקנות העיקריות) כהוראת שעה.
התאמות בטפסים
היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית רשאי להורות על התאמות בטופס 12, בטופס 13, בטופס 19, בטופס 24 ובטופס 29 שבתוספת לתקנות העיקריות.
נוכחות במקום הקלפי
על אף האמור בתקנות 53 ו־70 לתקנות העיקריות, רשאי להיות נוכח בעת הצגת הקלפי הריקה ובעת ספירת הקולות גם מפקח טוהר הבחירות שהוסמך על ידי הוועדה המרכזית.
הוראת שעה ותחולה
הוראות אלה יעמדו בתוקפן החל ביום נתינתן ועד יום פרסום תוצאות הבחירות לכנסת ה־22, בהתאם לסעיף 11 לחוק־יסוד: הכנסת, והן יחולו על כלל אזורי הקלפי.
לפי סעיף 12(א) לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש״ף–2019 תוקפן של הוראות אלו הוארך עד ליום פרסום תוצאות הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.
לפי סעיף 8(א) לחוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ״א–2020 תוקפן של הוראות אלו הוארך עד ליום פרסום תוצאות הבחירות לכנסת העשרים וארבע.


י״ב באלול התשע״ט (12 בספטמבר 2019)
  • חנן מלצר, שופט
    המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
    יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־22
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.