הגהות הרמ"א

הרמ"א


המפה שפרס רבינו משה איסרליש על השולחן ערוך
בו קיבץ את ההלכות ומנהגים הנהוגים בארצות אשכנז, והוסיפם כהגהות על דברי המחבר

.

דברי רבינו משולבים בטקסט השולחן ערוך על ארבעת חלקיו:

אורח חיים | יורה דעה | חושן משפט | אבן העזר