הגאון מווילנה על משלי כח ד

"עוזבי תורה יהללו רשע" - המהללים לרשע, מסתמא הם עוזבי תורה, כי כן דרך עוזבי תורה, להלל רשע.

"ושומרי תורה יתגרו בם" - ואמר בם בלשון רבים, כלומר, בהרשעים ובמהלליהם.