הגאון מווילנה על משלי כח


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוזבי תורה יהללו רשע" - המהללים לרשע, מסתמא הם עוזבי תורה, כי כן דרך עוזבי תורה, להלל רשע. "ושומרי תורה יתגרו בם" - ואמר בם בלשון רבים, כלומר, בהרשעים ובמהלליהם.

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רחב נפש יגרה מדון" - מי שנפשו רחבה, ואינו שמח בחלקו, הוא כועס תמיד, כי הכל מעט לו, ומצטער תמיד על העולם שאינו שלו. ובעת שהאדם בכעס, אם יארע לו אפילו דבר קטן, הוא יריב, כי הוא בלא זה בכעס. וזהו רחב נפש יגרה מדון תמיד. אבל ובוטח על ה' ושמח בחלקו - ידושן, שמסתפק במה שיש לו.

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי כח כז): "נותן לרש אין מחסור" - כי (משלי יא כד): "יש מפזר ונוסף עוד", אבל חיסרון לעולם לא יהיה לו, ויש מהם שנוסף להם עוד.

"ומעלים עיניו רב מארות" - יהיו לו הרבה מארות וגדולות.