הגאון מווילנה על משלי טז א

(משלי טז א): "לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון" - בעת שיצטרך לדבר לפני מלך ולפני שר, אין לו רק לערוך לבבו לה', ומה' יהיה מענה לשונו, וכל אשר ישים ה' בפיו - אותו ידבר.

וכן הוא בתורה: (סנהדרין קו ב): "רחמנא ליבא בעי", וכאשר ישים מגמת נפשו לעיין בתורת ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, ה' ייתן לו דעה ובינה והשכל ללמוד וללמד.