דברים רבה יא ה

<< · דברים רבה · יא · ה · >>


ה.    [ עריכה ]
מהו "לִפְנֵי מוֹתוֹ" רבנן אמרי מה עשה משה נטל את מלאך המות והשליכו לפניו והיה מברך השבטים כל אחד ואחד לפי ברכתו.

א"ר מאיר הלך מלאך המות אצל משה וא"ל הקב"ה שלחני אצלך שאתה מסתלק ביום הזה א"ל משה לך מכאן שאני מבקש לקלס להקב"ה מנין שכתוב (תהלים קיח, יז): "לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה". א"ל משה מה אתה מתגאה יש לו מי שיקלסוהו השמים והארץ מקלסין אותו בכל שעה שנאמר (שם יט, ב) "השמים מספרים כבוד אל" אמר ליה משה ואני משתק אותן ומקלס אותו שנאמר (דברים לב, א): "הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה וְגוֹ'". בא אצלו פעם שניה מה עשה משה הזכיר עליו שם המפורש וברח מנין שנאמר (שם, ג) "כִּי שֵׁם ה' אֶקְרָא" כיון שבא אצלו פעם ג' אמר הואיל ומן השם הוא צריך אני לצדק עלי את הדין מנין שנאמר (שם, ד) "הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ".
א"ר יצחק היתה נפשו של משה מתקשה לצאת והיה משה מסיח עם נפשו ואמר נפשי תאמר שביקש מלאך המות לשלוט עליך אמרה לו לא יעשה הקב"ה כן (תהלים קטז, ח): "כי חלצת נפשי ממות" ותאמר שראית אותן בוכין ובכית עמהן אמרה לו "את עיני מן דמעה" אמר לה ותאמר שבקשו לדחות אותך לגיהנם א"ל "את רגלי מדחי" א"ל ולהיכן את עתידה להלך א"ל (ט): "אתהלך לפני ה' בארצות החיים" כיון ששמע משה כך נתן לה רשות אמר לה (ז): "שובי נפשי למנוחיכי וגו'".
א"ר אבין כיון שנסתלק התחתונים היו מקלסין אותו ואומרים "תורה צוה לנו משה" והעליונים מקלסין אותו ואומרים "צדקת ה' עשה וגו'" והקדוש ברוך הוא מקלס אותו "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה":