ספר
בת עין
וזה ספר תולדות אד"ם שנשאר מהרב המאה"ג המאור הגדול החריף הגאון האלקי ב"ק בוצינא קדישא נ"י נר ישראל ע"ה עמוד הימיני פ"ה פטיש החזק המפורסם חכם ועניו כקש"ת כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא מו"ה אברהם דוב מאווריטש זצ"ל נבג"מ ראב"ד דק"ק זיטאמיר ושאר קהילות • ומנוחתו כבוד מן י"ב כסלו שנת תר"א לפ"ק בעיה"ק צפת תובב"א תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן בהרב הגאון עמודא דנהורא סבא קדישא ר' דוד ז"ל זי"ע ועכ"י זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל מ"מ דק"ק חמעלניק • אשר יצא מפיו ק' קדשו מידי שבת בשבתו וחג בחג בחו"ל ובאה"ק בגודל הכנעה ודו"ר ודחילו ורחימו לה' באמת לאמיתו
(נוסח השער דפוס זיטאמיר שנת תרכ"ט)


קישורים חיצוניים

עריכה

  בת עין, דפוס זיטאמיר תרכ"ט   באתר היברובוקס