פתיחת התפריט הראשי

מקשין העולם למה עושין שמונה ימי חנוכה הלא הנס לא היה רק שבעה ימים כו', ונראה לתרץ על פי הקדמת מאמר חז"ל (ברכות לח, א) שצריך לברך המוצי"א בה"א (שם נ, א) שמברכותיו של אדם ניכר אם הוא ת"ח כו' ועפי"ז נאמר דמה בית הלל סברי בנר חנוכה מוסיף והולך, ואם היה חנוכה רק ז' ימים א"כ ביום הד' של חנוכה ידליק ד' נרות וגם לב"ש דסברי פוחת והולך ג"כ ידליק ביום ד' ארבעה נרות ולא יהיה היכר אם כב"ה או כב"ש לכן אמרו שיהיו ח' ימי חנוכה ואז בכל יום יהיה ניכר שהלכה כב"ה גם ביום ד' יהי' ניכר. וזהו שרמז האבודרהם הובא בעט"ז, חנוכה נוטריקון ח' נ'רות ו'הלכה כ'בית ה'לל לרמז כנ״ל למה שאמרנו שלכך קבעו ח' ימי חנוכה שיהיה ניכר שהלכה כב"ה כנ"ל (דבר זה הוא מימי ילדותי ואין אני זוכר אם אני אמרתי או שמעתי אותו):

עוד יש לפרש קושיא הנ"ל בדרך זה שכן הוא האמת שנס של השמן היה רק שבעה ימים האחרונים אעפ"כ קבעו גם יום הראשון לחנוכה שהיה בו עיקר הנס של תגבורת בית חשמונאים וא"ת ולמה מדליקין שמן ביום זה הראשון, ויש לומר כי יהודה היה צועק במלחמה מ"י כמוכ"ה באלי"ם יהו"ה גימטריא נ"ר (ואע"פ שלא נכתב וא"ו נמלת כמכ"ה אבל מחמת החולם הוה כאלו נכתב בוא״ו):