פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) והלך האב למ"י וכו':    מכ"ש כשהוא בכאן ויש לו לפרוע דא"י לעגן אותה כמ"ש בהר"ן כיון דיכול להוציא מן האב ואפילו אם פוסק במעמד שלה א"י לעגנה:


(ב) אבל אם פסקה היא אפילו במעמד אביה:    מיהו בעל המאור והרא"ש פסקו אפילו פסקה היא במעמד אביה א"י לעגנה:


(ג) אבל אם ידה משגת וכו':    כ"כ הש"ג מיהו י"ל דאיירי בפסקה היא על עצמה כמ"ש הב"ח או שפסק האב במעמד שלה כמ"ש בהג"ה פרישה אבל בתשובת מיימו' משמע אפילו אם פסק אביה שלא במעמדה יכול לעגנה אם ידה משגת וע' בד"מ שם הביא תשוב' הרא"ש אם נשבע לסלק לחתנו ובאותו פעם הי' עשיר והעני חייב למכור חפציו ושאר דברים ויסלק להחתן חוץ בית דירתו וכלי תשמישו ועיין דין זה ביורה דעה סימן רל"ב:


(ד) לא יוכל לבגוד:    אפילו אם פסקה היא על עצמה מיהו מוציאים מן האב או ממנה ע"פ הב"ד מה שפסקו עיין ב"ח: