ביאור:תהלים לו י

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור

עריכה

ישנן שתי שאלות מהותיות, שהמדע מתקשה עד היום להתמודד איתן. שאלה אחת שמטרידה את הביולוגים היא מקור החיים - איך ייתכן שמתוך חומר דומם נוצרו יצורים חיים? ושאלה שניה שמטרידה את הפיסיקאים היא מהות האור - האם האור הוא גל או חלקיק? איך אפשר להסביר את הדרכים השונות שבהן מתנהג האור במצבים שונים?

המשורר בספר תהלים מתייחס לשתי השאלות הללו, וטוען שהתשובה נמצאת רק אצל ה':

(תהלים לו י): "כִּי עִמְּךָ מְקוֹר חַיִּים, בְּאוֹרְךָ נִרְאֶה אוֹר"

כי עמך מקור חיים = אין שום אפשרות ליצור חיים מחומר דומם בדרך הטבע; רק אצלך - ה' - נמצא המקור ליצירת חיים חדשים.

באורך נראה אור = אין שום אפשרות לראות את האור עצמו - אנחנו יכולים לראות רק את החפצים שהאור פוגע בהם, או את הגופים שהאור יוצא מהם; רק לך - ה' - ישנו אור מיוחד, שמאפשר לראות את האור עצמו ולהבין את מהותו.

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

1. הפסוק נאמר בתפילה שנהוג לומר כשמתעטפים בטלית, והרעיון לקוח מפירושו של הרב קוק לתפילה זו: " "החיים מתחילים להתיחש במקום שיש יחש אל המות, במקום שיש מה להחיות, שאם שפע החיים לא יזל שם הרי השלילה של החיים מתגלה שמה, שהוא המות. אבל המקור של החיים הוא תוכן החיים, שהחיים הם שם עצמיים, לא מצד שלילת המות שהם מסבבים, ומקור החיים זהו עם הענין האלהי העליון, שמצד המקוריות הזאת חיים מתחילים להיות מפכים ונמשכים, להחיות כל פגרים מתים, כל משוללי חיים, בטללי אורותיהם. ומיסוד התוכן של מקור חיים, שהוא מוכן להשפיע חיים, הרי ההגבלה, שהיא מיסדת בצמצומה גלמים ועולמים מסומנים במצריהם, נמצאת היא שם, שהוא ערך ההתגלות של חסד אלהים היקר מאד."

"אבל העילוי העליון, שממעל למקור החיים, הרי הוא אור ד' הנוכחי שהוא מובדל מכל אורות עולמים, שכל תכונה של אורה בהם הרי היא מכוונת לראות על ידה גופים חשכים, שבעצמם אינם מערך מהות האורה, אבל האור בעצמו איננו דבר נראה, כי לא נתגלה בעולם לפי מדתו הכח הרואה את מהות האור. אמנם אור ד', במעלת הרחבת אצילות מקורו, הוא האור שאור נראה בו ועל ידו, זהו יסוד המרחב העליון של הזוהר הבלתי מוגבל, שכל עולמי עולמים אינם כדאים לו, וזיו אור הטלית מבהיק ממנו בתכונת התכוונותו אל מרומי מרומיו." " (עולת ראי"ה ציצית)

פירושים נוספים:

2. "כי עמך - בידך הוא מקור החיים לתת לטוב בעיניך, באורך - בהאור הבא ממך בו לבד נראה הארה ר"ל מיוחדת וטובה היא מכל אור" ( מצודות )].

3. " "כל בעלי חיים שהם תחת הטבע ישיגו מן הטבע החיים והאור: החיים - להחיות הגוף, והאור - להוציא המוחשים."

"אבל החיים הטבעיים הם רק צינור נוזל מן החיים האמתיים, אשר מקורו הוא אצל ה', עד שהחיים הטבעיים והרוחנים יאמר עליהם שם חיים רק בשיתוף השם, כי הרוחנים הם החיים האמתיים הנובעים מן המקור, והגשמיים הם חיים מדומים;"

"וכן האור הגשמי המוציא חוש הראות מן הכח אל הפועל הוא רק ניצוץ מן האור הרוחני האלהי, שהוא האור האמתי ושורש לכל האורות, עד שערך האור הגשמיי אל האור הזה כערך החוש אצל האור, כמו שהחוש לא יצא מכח אל הפועל רק ע"י האור, כן האור העולמי לא יקנה מציאות ולא יתראה רק ע"י האור העליון. ועל זה אמר באורך נראה אור, שע"י אורך הנעלם האור נראה ויוצא אל הפועל,"

"כמ"ש "לכו ונלכה באור ה'", "ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום", שהחיים האמתיים הם הדבקות בה', והאור האמתי הוא אור ה' והדרו, ואחר שהמצות הם סולמות ושליבות שבם ידלה האדם ממקור החיים ויראה לחזות באור ה', והעברות הם המות והחשך האמתי, הנה כבר תמצא מענה אל נאום פשע למצוא עונו לשנא" " ( מלבי"ם ; בבלי חגיגה יב ב ) .

4. "החסיד התמים מעריך את יקרו של חסד אלוקים. הלוואי שכל בני אדם היו ראויים לקבל את חסדו ולחסות בצל כנפיו. מי ייתן והיו כולם זוכים לרוות מברכותיו של מקום וליהנות מזיו שכינתו בעולם שכולו טוב. הלא אלוקים הוא מקור חיים, ומאורו מאיר את עינינו. ממנו נובעים החיים בלי קץ והאור שאינו שוקע דר עמו במרום" ( תהילים מזמור לו / דוד שלמה שפירא )

5. "ולאחר מות האדם מראין לו שכל מעשיו נכתבין בספר, וחותם יד האדם בו. ואם הלך בדרך התורה והמצוה – נוחל גן עדן שהוא תענוג בלתי גבול ובלתי המשך זמן. ועליהם נאמר: "ירויון מדשן ביתך, ונחל עדניך תשקם; כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור". ואם חס ושלום להיפך – יורש גיהנם, שכל יסורי עולם הזה כאין נגדו. ועליהם נאמר: "ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה, והיו דראון לכל בשר"." ( ערוך השולחן אורח חיים א )

6. "... ר' יצחק התנה בתנאי אי זכאן, ומהיכן יזכו לאור הגנוז הזה כיון דלא השלימו את הטוב השייך להן? הנה נראה אם קיימו מצות נר חנוכה שהוא הארת אור הננוז כמו"ש לעיל, הנה יושפע עליהן רוח חיים מן האור הגנוז האור כי טוב, ובטובו חיינו, וזהו שנקרא הדלקת הנרות בלשון הטבה בהטיבו את הנרות (שמות ל, ז), הבן הדבר (ותבין לפי זה כי עמך מקור חיים באורך נראה אור)" ( בני יששכר מאמרי חודש כסלו טבת/מאמר ב ) .

ראו פסוקים נוספים על מקור = מאגר של נוזלים או של חיים.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

עריכה
 • בית המדרש להתחדשות - כי עמך מקור חיים - פרק א - הרב דוב זינגר : פתיחה מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱ-לֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן יִרְוְיֻן מִדֶּשֶׁן בֵּיתֶךָ ... ( cache )
 • בית המדרש להתחדשות - כי עמך מקור חיים - פרק ב - הרב דוב זינגר : א. הקדמה ב. כוח המשיכה ג€“ "והצדיק הוא בחינת עפר" ג. כוח הצומח וכוח הגודל ד. בעל השדה ג€“ הצדיק כגנן ה. הרועה ג€“ הניגון כמצמיח א. הקדמה בפרק הראשון התבוננו ביסוד ... ( cache )
 • בית המדרש להתחדשות - כי עמך מקור חיים - פרק ד - הרב דוב זינגר : הרוח החיה באופנים א. אש ורוח ג€“ המנהיג כאיש רוח ב. רוח ונשיאת הפכים ג. שלושה " מצבי רוח" ד. והריחו ביראת ה ג€“ רוח וריח ה. רוח ודיבור ג€“ אתדבקות רוחא ברוחא ו. ( cache )
 • חצרות חסידים - שירים בתיבת נגינה - ערוץ 7 : כי עמך מקור חיים , יעקב קפל אלבויגן, שירו לה', חסידי ויז'ניץ, והערב נא, יעקב דסקל, רבי אלימלך, ליפא שמלצר, אתה תקום, אפרים מנדלסון, חסידי צאנז, ... ( cache )
 • השימחה : היא עץ חיים לכולם חיים כי עמך מקור חיים אברהם שמח בשמחת תורה יצחק שמח "...בשמחת תורה יעקב שמח בשמחת תורה, תורה היא עץ חיים לכולם חיים, כי עמך מקור חיים ... ( cache )
 • תענוג ג€“ אינרפדיה - האנציקלופדיה לחסידות וקבלה : 16 יוני 2011 ... מהתענוג נובעים תוצאות חיים, כלשון הפסוק " כי עמך מקור חיים ". כח זה, כשני עמיתיו, משתייך בנפש לחלק העל מודע. במערכת הפרצופים ממוקם התענוג כראש ... ( cache )
 • פרשת חוקת - מים חיים : 20 יוני 2010 ... כי עמך מקור חיים ,באורך נראה אור. באור פני מלך חיים. ותפילה לאל חיי. וצדיק באמונו יחייה. עזרני להיות איש החפץ חיים. ... ( cache )
 • בס"ד : רבי חייא פתח: " כי עמך מקור חיים באורך נראה אור". כי עמך מקור חיים ג€“ דא שמן עלאה דנגיד ולא פסיק לעלמין, דשריא בגו חכמה עלאה דכלא. ...
 • על תורת חיים וחיי תורה - ישיבת הר עציון : הסיבה לקביעה זו היא ברורה: נעים זמירות ישראל הגדיר את החיים כקשר עם מקור החיים - " כי עמך מקור חיים , באורך נראה אור" (תהילים ל"ד י), והתורה היא אפיק הקשר ... ( cache )
 • בס : והכתר נק' מדבר שהוא למעלה מבחי' חי וכנ"ל שע"ז נאמר כי עמך מקור חיים . וגם נקרא בשם מדבר ע"ש היותו מקור הדבור. אף שהדבור הוא בחינת דומם. ... ( cache )
 • אמונה בפרשה - "אני ה' אלוקיכם" : נוצר מגע עם חיי עולם, עם עולם הנצח, עם מקור החיים האמיתי - " כי עמך מקור חיים באורך נראה אור". ובתפילת נעילה ביום הכפורים, על סף נעילת שער, ... ( cache )
  24 ספטמבר 2010 ... ועליהם נאמר: "ירויון מדשן ביתך, ונחל עדניך תשקם; כי עמך מקור חיים , באורך נראה אור". ואם חס ושלום להיפך ג€“ יורש גיהנם, שכל יסורי עולם הזה כאין ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : ' כי עמך מקור חיים ' - כמו מי המקור שלא יפסקו כמו שפוסקים המים המכונסים, כן חיי העולם הבא בלא הפסק, והם חיים שאין אחריהם מיתה, והאור שאין אחריו חושך, ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : מכאן ואילך אין אנו ממתינין אלא לאורך, שנאמר: כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. וכן אמר הקב"ה: קומי אורי כי בא אורך. א"ר אחא: ... ( cache )
 • אור פניך | ביכורים : ועוד נאמר - " כי עמך מקור חיים באורך נראה אור" [תהלים לו', י']. ועוד אוסיף כי ברכת "שים שלום" המאגדת את כל גווני הקשת בעם-ישראל נאמרת במקום קדוש - בית הכנסת ... ( cache )
 • ל סיון תשס"ט - קבלת פנים לחתן נריה מויאל : " כי עמך מקור חיים " זה "מקור כל התענוגים", כך כתוב בחסידות, מקור של חיות ושמחה. אז יש ל"חיים" את כל המשמעויות האלה. זה גם תורה, כלומר שאשה טובה זו אשה ... ( cache )
 • לפנים : 13 דצמבר 2006 ... ( כי עמך מקור חיים , הרב דב זינגר עמ' 27). הבעיה היא אמנם מוכרת אך עדיין קשה. איך ניתן להפוך עולם של ישיבה, מקום מלא בחלומות, רעיונות ומחשבות ... ( cache )
 • דברי תורה במקומות המטונפים - Yeshiva.org.il : בהיות האדם עוסק בתורה מתמלא הוא בחיים ג€“ " כי עמך מקור חיים ", מתמלא הוא בקדוש ג€“ "בקרבך קדוש". וכפי שאמרו במקום אחר (ברכות דף ו ע"א): ... ( cache )
 • שבת שלום לחברים של... | Facebook : כי עמך מקור חיים , באורך נראה אור. אור זרוע לצדיק, ה' אורי וישעי. אל ה' ויאר לנו. אלוקים יחננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. יאר ה' פניו אלינו ויחננו. ... ( cache )
 • אתר של שמחה - חסידות ברסלב | מאמרים וראיונות | פרשת שלח לך : 13 מאי 2011 ..."כי-עמך, מקור חיים ; באורך, נראה-אור".(תהלים לו). המרגלים חששו מארץ חמדה,שיש להוציא ממנה "לחם מן הארץ" הם העדיפו חיים במדבר ולאכול "לחם מן ... ( cache )
 • לצאת מן הגלות בחזקה ולגאול א"ע בכח עצמם הוא נגד תוקף אמונתם... : ... כמ"ש במדרש רבה על פסוק כי עמך מקור חיים , כי גם הגאולה שהיתה ע"י משה ואהרן לא היתה גאולה שלמה וחזרו כו', וכ"ש הגאולה שע"י חנני' מישאל ועזרי' כו' גם שעשו ... ( cache )
 • | תא כתום |:: צפייה בנושא - ט' ו- י' בכסלו - תאריכים מיוחדים בחב"ד : ... מכיוון שכמו רשב"י- גם האדמו"ר האמצעי הסתלק בזמן שדיבר דברי תורה עמוקים ופנימיים בנוכחות חסידיו, וסיים את דרשתו במילים " כי עמך מקור חיים"... ( cache )
 • כי-החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא - הרשע מחפש עוון זולתו : 4 יולי 2011 ... 10 כי-עמך מקור חיים באורך נראה-אור. 11 משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי-לב. 12 אל- תבואני רגל גאוה ויד-רשעים אל-תנדני. ... ( cache )
 • קוד התורה, העולם הזה והבא,שפעת החזירים ועבודת השם : 18 דצמבר 2009 ... כי עמך מקור חיים , באורך נראה אור: משוך חסדיך לידעיך וצדקתך לישרי לב.(תהילים ל"ו). לכל אחי ורעיי שלום ולכל מן דעוסקין באוריתה די בכל אתר ... ( cache )
 • רשבי - לג בעומר - ליקוטים - פרפראות ראשי תיבות וגימטריאות : בוצינא קדישא (574) - בגימטריא " כי עמך מקור חיים " (תהלים לו, י). (ואמרתם כה לחי) יח. בר יוחאי (237) - בגימטריא זה אור חי. (ואמרתם כה לחי) ... ( cache )
 • מוצש"ק פרשת נצבים-וילך, אור ל-כ"ו אלול תש"ע ג€“ אחרי סליחות, כפ"ח... : זה קשור ל"כי עמך" השני בתהלים ג€“ " כי עמך מקור חיים באורך נראה אור" (פסוק שכעת קראנו בסליחות). מדברים על זה שכל אור כפול, ובעצם הוא מרובע, כי כל שנים הם "שנים ... ( cache )
 • ו. השלמות לפורים - הכרזת המלכות ומענות רואיים - Page 6 : כתוב שחיים בכלל זה תענוג, " כי עמך מקור חיים ", מקור כל התענוגים. אבל לא הייתי עושה את זה בכלל רק בשביל זה, העיקר הגימטריא של הכל. יחי המלך = ענג. ... ( cache )
 • מאור שבתורה : ... ואתם, כלשונו: "שמחים בדבקות בה'", יש לכם שמחה מופלאה בהיותם דבקים בקדוש ברוך הוא, ששים ושמחים בדבקות כי יודעים " כי עמך מקור חיים באורך נראה אור". ... ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=pL6Z6qrvY4M YouTube - מנורה - אברהם פריד - Menorah - Avraham Fridג€�] : 20 דצמבר 2010 ... מכאן ואילך אין אנו ממתינין אלא לאורך", שנאמר: כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. וכן אמר הקב"ה: קומי אורי כי בא אורך. ... ( cache )
 • שאלות ותשובות על פי הקבלה: על מה מרמזת המלחת הקרבן לפי הקבלה? : ואז משיגים את החיים האמיתים, כמ"ש: " כי עמך מקור חיים באורך נראה אור". ואז מתלבש אור השי"ת בדינמיות עצומה בכלי המח והלב, ונותן בהם חיים בתוך הדעת וההרגשה. ... ( cache )
 • האמונות והדעות : ואחר שהנחתי את היסוד הזה אומר, ולפיכך קוראים הכתובים גמול הצדיקים 'אור', וכל עונש הרשעים אש. ותחילה בגמול,. כי עמך מקור חיים באורך נראה אור 17,. וכן: ... ( cache )
 • "וצדיק באמונתו יחיה" : הדבקות הפשוטה, האמונית בה', סגולת מרחב ממיצר בה, אור ממחשך, בחינת: " כי עמך מקור חיים באורך נראה אור" (תהלים ל"ו, י'). בשם א-ל שנקרא עלינו - "ישראל" נעשה ... ( cache )
 • מודעה ליום עיון.indd : בית המדרש ברעננה (09-7700326); בית המדרש ברחובות יפורסמו בהמשך. (0509-297386); מדרשת באר-שבע (www.amit.org.il;(0523-294914. (תהלים לו,י) כי עמך מקור חיים ... ( cache )
 • כ"ו אלול תש"ע - התוועדות אחרי סליחות : ב" כי עמך מקור חיים באורך נראה אור" יש פעמיים אור בגילוי, .... עוד פעם, אור שהולך למים זה " כי עמך מקור חיים " ג€“ כתר וחכמה ג€“ ואור שהולך לרקיע זה "באורך נראה ... ( cache )
 • סיני תור - באורך נראה אור - שירונט : ירוויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם כי עימך מקור חיים באורך נראה אור משוך חסדך ליודעך וצדקתך לישרי לב כי עימך מקור חיים באורך נראה אור באורך נראה אור. ... ( cache )
 • הרב אהרן ליכטנשטיין : כל כמה שהאדם דבק במקור חיים, שואף לקשר עם ריבון העולמים, ככל שאנו דבקים בתפישתנו ואמונתנו ש"עמך מקור חיים באורך נראה אור ", הרי שאותם חיים ואותו אור עשויים ... ( cache )
 • סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א ג€“ כ"ב אלול תש"ע ג€“ אולפנת... : יש פסוק בספר תהלים ל"ו ג€“ קשור ל-לו צדיקים, "ועמך כלם צדיקים" ג€“ "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור ". גם מהפסוקים המובהקים בתנ"ך שיש כפל, "כפלים לתושיה", ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ... זהו שאמר הכתוב כי עמך מקור חיים באורך נראה אור (כתוב ברמז תשכ"ז), אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע בשביל תורה שנתת לי שנקראת מקור חיים אני עתידה להתענג ... ( cache )
 • רבי משה חיים לוצאטו : אליך יקוק נפשי אשא, להתדבק בנועם תהלתך, כי אתה הנותן חיים לכל עמך בית ישראל, כי עמך מקור חיים באורך נראה אור . חיים ואור מלפניך תתן היום הזה, ... ( cache )
 • בית המדרש להתחדשות - הכנס הראשון להתחדשות בחינוך -עבודה שבלב תשס"ו : "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור " תהילים לו פסוק י המרכז החינוכי מקור חיים קיים בפעם הראשונה הכנס הארצי להתחדשות בחינוך ג€“ בכנס זה נכחו 200 משתתפים מכל רחבי ... ( cache )
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים : ואמר: כי עמך מקור חיים באורך נראה אור (תהלים ל"ו), לבאר שאין שם מונע מהשיג התענוג הנפלא הזה, מצד שהתארים והשלמויות ההם הם נצחיים, והאנשים אינם נצחיים, ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- שורשי החסידות בפורים : ... הוא שלמות האמונה שבאדם והתייחסותו אל המרחב והגדלות האלוהית, שהם מעל החיים והם מקורם ומקור הבריאה גם יחד, כנאמר 6: "כי עימך מקור חיים באורך נראה אור".... ( cache )
 • מאמרים בנושא שפעת החזירים : כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור : משוך חסדיך לידעיך וצדקתך לישרי לב. (תהילים ל" ו). חייבים לעצור המאגר - ולעצור ההידרדרות, עכשיו! ... ( cache )
 • תפלות לפנות המרכבה : אליך יקוק נפשי אשא, להתדבק בנועם תהלתך, כי אתה הנותן חיים לכל עמך בית ישראל, כי עמך מקור חיים באורך נראה אור . חיים ואור מלפניך תתן היום הזה, ... ( cache )
 • פרשת לך לך : הסיבה לקביעה זו היא ברורה: נעים זמירות ישראל הגדיר את החיים כקשר עם מקור החיים - "כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור " (תהילים ל"ד י), והתורה היא אפיק הקשר ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- סעודת ליל ראש השנה : "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור " - עשר פעמים. גם בפסוק זה ישנה חשיבות שיזכה האדם לחיוּת ואור. "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" - י"ז פעמים. ... ( cache )
 • שיעור מיוחד כתבי רבי צדוק הכהן מלובלין : מקור חיים באורך נראה אור . אבל שלא לשמה אינו משיג. האור וממילא אינ. ה מורה לו ומחזירתו למוטב ואין על זה שם. תורה רק הוא בכלל פטטיא דאורייתא דאיתא בירושלמי ... ( cache )
 • נר שבת- האור והשלום - שורש מגזין- מאמרים | כתבות | ערוצים | דעות : ... ובאיש יש רמ"ח אברים ובאישה רנ"ב, בסה"כ ת"ק כמניין ב' פעמים נר, שתאיר מצווה זו בכל אברים שלהם כמו שכתוב כי עמך מקור חיים באורך נראה אור ." ... ( cache )
 • פרשת יתרו על פי חכמת הקבלה : וכך הנמשל לגבינו, לגבי התקרבותנו לה',הפסוק אומר: "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור ", רק המתקשר והמתחבר לבורא הוא מרגיש טעם של חיים, הוא מרגיש את האור האלוקי ... ( cache )
 • HNN \ ערב זיכרון לאור סירוטקין ז"ל שנהרג בתאונת נערך בישיבה בקרית... : 10 פברואר 2011 ... כי עמך מקור חיים באורך נראה אור . אין מילים איזה נפש טהורה,אין ספק שהיה גדול הדור הבא!!! אבד צדיק מהעולם! 7. הרב הנסתר אור סירוטקין ... ( cache )
 • מקוה.נט - תפילה לפני הדלקת נרות : כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור . אור זרוע לצדיק, ה' אורי וישעי. אל ה' ויאר לנו. אלוקים יחננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. יאר ה' פניו אלינו ויחננו. ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-07-11.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/thlim/th-36-10