ביאור:דברים יט טו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

שנים או שלושה עדים זוממיםעריכה

בפתיחה לפרשת "עדים זוממים" נאמר:

(דברים יט טו): "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא; על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר."

עד אחדעריכה

חז"ל למדו ממילים אלו, שבכל מקום שהתורה כותבת "עד" סתם, הכוונה היא לזוג של עדים שיכולים להעיד ביחד; רק כשכתוב בפירוש "עד אחד" הכוונה לאדם אחד: " "זה בנה אב על כל עד שבתורה שנים, אלא אם כן פרט לך בו אחד" "  ( רש"י ) . ראו גם בנין אב .

לכל עוון ולכל חטאתעריכה

עדות של עד אחד אינה מתקבלת בכל עניין שקשור לעוונות וחטאים, אבל היא כן מתקבלת בדיני ממונות כדי לחייב את הנתבע להישבע: " "לכל עון ולכל חטאת - להיות חברו נענש על עדותו, לא עונש גוף ולא עונש ממון; אבל קם הוא לשבועה. אמר לחברו "תן לי מנה שהלויתיך" אמר לו "אין לך בידי כלום" ועד אחד מעידו שיש לו - חייב להשבע לו" " (רש"י ע"פ ר' יוסי ב ספרי ) .

על פיעריכה

הביטוי "על פי" כולל את המילה פֶה ; מכאן שהעדים צריכים לא רק לראות את הפשע בעיניהם, אלא גם לדבר בפיהם (ראו בפסוק המקביל ).

שני עדים... שלושה עדיםעריכה

אם שני עדים מספיקים כדי להרשיע את הנאשם, ברור שגם שלושה עדים מספיקים, אז למה נאמר "או שלושה עדים"?

הפסוק נמצא בפתיחה לפרשת עדים זוממים - עדים שהוכח שלא היו בזירת הפשע שהם מעידים עליו, ודינם להיענש באותו עונש שזממו לחייב בו את הנאשם, מידה כנגד מידה.

לכן חז"ל דרשו מפסוק זה כמה הלכות בדיני עדים זוממים: " "אם מתקיימת העדות בשנים, למה פרט הכתוב בשלשה? "

"אלא להקיש שלשה לשנים: מה שלשה מזימין את השנים, אף השנים יזומו את השלושה ... ר' שמעון אומר: מה שנים אינן נהרגין עד שיהיו שניהם זוממין, אף שלשה אינן נהרגין עד שיהיו שלשתן זוממין..."

"רבי עקיבא אומר: לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו, ולעשות דינו כיוצא באלו. ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה, על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה."

"ומה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה, אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה..." " ( משנה מכות א ז , מכות ה:-ו.) . ע"פ מפרשי המשנה (ראו קהתי) , ישנן כאן דעות שונות ואף מנוגדות:

 • א. הביטוי "שנים או שלושה" מלמד שאין חשיבות למספר העדים אלא לתוכן העדות: אם שלושה עדים מעידים נגד הנאשם, אבל שני עדים אחרים מעידים שאותם שלושה עדים היו במקום אחר באותו זמן - מקבלים את העדות של שני העדים האחרונים.
 • ב. הביטוי "שנים או שלושה" בא להקל על העדים - אם יש שלושה עדים המעידים יחד, צריך להזים את שלושתם כדי לחייב אותם בעונש "מידה כנגד מידה". אם מזימים רק שניים, העדות בטלה אך העדים לא ייענשו: " "מה שנים עדות אחת, אף שלשה עדות אחת, ואין נעשין זוממין עד שיזומו כולם" " (רש"י על דברים יז ו) .
 • ג. הביטוי "שנים או שלושה" בא להחמיר על העדים - אם יש שלושה עדים המעידים יחד, והזימו את שלושתם, שלושתם ייענשו, ולא רק השניים הראשונים (למרות שהעדות של השניים הראשונים היתה מספיקה לחייב את הנאשם).
 • ד. הביטוי "שנים או שלושה" בא להחמיר עוד יותר - אם יש שלושה עדים המעידים יחד, והזימו שנים מהם - שלושתם ייענשו, גם השלישי שרק "נטפל לעוברי עבירה".

ישנו פסוק דומה בפרק יז, בסוף הפרשה הקובעת עונש מוות לעובד אלילים:

(דברים יז ו): "על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד"

שם ניתן לפרש את הביטוי "שנים או שלושה" בדרכים אחרות ( פירוט ).

מאמריםעריכה

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • הרב רצון ערוסי : בפרשה נקבע מעמדו ההלכתי של עד אחד, " לא יקום עד אחד באיש, לכל עוון ולכל חטאת. ... התורה הזהירה ש" לא יקום עד אחד באיש", אבל, כאמור, היא הזהירה במיוחד לדיני ... ( cache )
 • ראיה נסיבתית במשפט העברי / יהושע בן מאיר : נראה שהתלמוד הבין בפסוק" ' לא יקום עד אחד באיש (1) לכל עון (2) לכל חטאת ... על פי שנים עדים ... יקום (3) דבר'. כלומר - דבר פירושו, דבר שאינו עון ואינו חטאת, ... ( cache )
 • לא תענה ברעך עד שקר - TheMarker Cafe : 7 ינואר 2009 ... לא-יקום עד אחד באיש, לכל-עוון ולכל-חטאת, בכל-חטא, אשר יחטא: על-פי שני עדים, או על-פי שלושה-עדים--יקום דבר. טז כי-יקום עד-חמס, באיש, ... ( cache )
 • בענין פסול אשה להעיד ולדון : הלכה א "אין חותכין דין מן הדינין ע"פ עד אחד, לא דיני ממונות ולא דיני נפשות, שנאמר לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת, ומפי השמועה למדנו שקם הוא לשבועה ... ( cache )
 • עדות (משפט עברי) ג€“ ויקיפדיה : לא-יקום עד אחד באיש, לכל-עון ולכל-חטאת, בכל-חטא, אשר יחטא: על-פי שני עדים, או על -פי שלשה-עדים--יקום דבר. מפסוק זה לומדים ששני עדים ראיה ברורה ומוחלטת לבירור ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - עדים ; : לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא. על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר (דברים י"ט ט"ו). עדות מתקבלת היא עדות של שני עדים. ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת וישב- אם אין (דרך) אז יש (דרך) : מנלן דמהימן עד אחד דתנו רבנן 'ועד אין בה' בשנים הכתוב מדבר או אינו אלא אפילו באחד ת"ל ' לא יקום עד אחד באיש' ממשמע שנאמר לא יקום עד באיש איני יודע שהוא אחד ... ( cache )
 • קיצור ספר חרדים / מאת רבי אלעזר אזכרי : " לא יקום עד אחד " כו', אזהרה לבית דין שלא יחתכו הדין על פי עד אחד. וגם אזהרה לעד שלא ילך להעיד ביחידי בדבר אסור, אלא אם כן הוא בכפירת ממון, דאז מחייב אותו ... ( cache )
 • הלל גפן 41 : אמר ליה: אין, דכתיב " לא יקום עד אחד באיש" ואת לחודך אסהדת ביה - שם רע בעלמא קא מפקת ... אך ישנם ראשונים שכתבו שזיגוד עבר על הלאו של " לא יקום עד אחד באיש"11, ... ( cache )
 • תורה ֲ» ארכיון ֲ» משפט עברי: התראה כדין - פרק ד : " לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא ג€“ זהו החלק הראשון שעניינו בפלילים. " על פי שני עדים או על-פי שלשה עדים יקום דבר" - זהו החלק השני ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת שופטים : לא יקום עד אחד באיש (שופטים יט-טו). מעשה באדם אחד ששמו היה טוביה. ... לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על דיי שני עדים או על ידי שלשה ... ( cache )
 • מדינת ישראל : ושפטו את העם משפט צדק" (דברים טז, יח), ודנה בהמשך גם בדיני עדות: " לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלשה עדים ... ( cache )
 • ב"ה פרשת וישב ג€“ לשון הרע לתועלת (לז,ב) אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע ... : ... קמיה דרב פפא נגדיה לזיגוד אמר ליה טוביה חטא וזיגוד מינגד אמר ליה אין דכתיב ( דברים יט) לא יקום עד אחד באיש ואת לחודך אסהדת ביה שם רע בעלמא קא מפקת ביה ... ( cache )
 • מדינת ישראל : אמר ליה: אִין, דכתיב: " לא יקום עד אחד באיש" (דברים יט, טו), ואת לחודך אסהדת ביה , שם רע בעלמא קא מפקת ביה [כלומר: כמעשה שחטא טוביה, ובא זיגוד לבדו והעיד בו ... ( cache )
 • Part 3 - Mitzvot Lo Saseh : שלא לכרות הדין על פי עד אחד, שנאמר " לא יקום עד אחד באיש" (דברים יט,טו). רפט .שלא להרוג נקי, שנאמר "לא תרצח" (שמות כ,יב; דברים ה,טז). ... ( cache )
 • yeshiva.org.il - מבחנים | מבחנים | דפים ב-יד : ילפינן מדכ' לא יקום עד אחד לממון אבל לאיסור נאמן. ד. מדכ' "אין דבר שבערוה פחות משנים", מוכח דבשאר דברים נאמן. 2. האם בעינן חתימה לשמה אליבא דר' אלעזר ... ( cache )
 • סיכום ומקורות (בקצרה) על החוברת "תורה מסיני" מעמ' 53: : כגון: " לא יקום עד אחד ..." וכו' ג€“ מכאן שבכל התורה צריכים שני עדים (57 ג€“ 56). 4. כלל ופרט: אין בכלל אלא מה שבפרט (57). 5. פרט וכלל: הכלל מוסיף הכל ומרבה הנ"ל ... ( cache )
 • תורה ֲ» ארכיון ֲ» משפט עברי: הראיה והדין במשפט העברי : נא' " לא יקום עד אחד באיש לכל עוון וכו' על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר" פקודה דא, ציווי זה להעיד עדות בבית הדין, דלא יפסיד חברייא ממונא בגיניה, ... ( cache )
 • חדשות - פרשת השבוע עם הרב ברנדס nrg - ...פרשת שופטים: : 5 ספטמבר 2008 ... ושלא בהתראה, מה שאין כן בישראל לפי שדיני ממונות בשלשה, ודיני נפשות בעשרים ושלשה, וכתיב: ' לא יקום עד אחד באיש... על פי שני עדים . ... ( cache )
 • מורשת - יהדות | תורה | הלכה | שו"ת | פרשת שבוע | שעורים | כשרות : שנאמר: " לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת" (דברים י"ט) לא הייתה זו שכנות למופת. אומנם לשאול זו מזו מוצרי אפיה ובישול הרשו לעצמן מידי פעם, ... ( cache )
 • לשון הרע ג€“ ויקישיבה : לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת דברים יט, טו; יא. לא תהיה אחרי רבים לרעות שמות כג, ב; יב. לא יהיה כקרח וכעדתו במדבר יז, ה; יג. ... ( cache )
 • nl2.pdf : דכתיב (דגרי0 יֲ¿�) ֲ» לא יקום עד אחד באישיי- - ואח. לחודך אםהדת ביה (ואתה לבדן העידות), op רע בעלמא קא מטקת ביה. פירוש חדמביימ: מאחר שאין אחה נאמן בעדות- לא ... ( cache )
 • "עבירה לשמה" ושיקולי ענישה : ופעם שלישית חטא הנאשם בהפרת הפסוק " לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר". (דברים, יט' 15). ... ( cache )
 • Shofar : 1 אוקטובר 2003 ... אם העיד עליו בבית דין ביחידי באיסור שלא יבוא מזה תועלת עובר על לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת (המספר) ... ( cache )
 • חוק ההפרכה - ביטול "עדות שאי אתה יכול להזימה" : " לא יקום עד אחד באיש, לכל עוון ולכל חטאת ...ע"פ שני עדים או ע"פ שלשה עדים יקום דבר. כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה ועמדו שני האנשים אשר להם הריב . ... ( cache )
 • מורשת - יהדות | תורה | הלכה | שו"ת | פרשת שבוע | שעורים | כשרות : 19 פברואר 2009 ... שנאמר: " לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת" (דברים י"ט) לא הייתה זו שכנות למופת. אומנם לשאול זו מזו מוצרי אפיה ובישול הרשו לעצמן מידי ... ( cache )
 • דגמי ניסוח של החוק בישראל ובמסופוטמיה : Jussive, צו הקשור עם גוף שלישי מספר יחיד: " לא יקום עד אחד באיש. .... צורה זו, המקבילה לדב' יט, טו " לא יקום עד אחד באיש", ודאי אינה מיוחדת לישראל32. ... ( cache )
 • דברים : לא יקום עד אחד באיש" (י"ט ט"ו ). " כי יקום עד חמס באיש" ( י"ט ט"ז). עמוד על הסתירה בין שני הפסוקים הנ"ל, ויישב אותה. 30. פרק כ', דיני מלחמה. ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | "טוען ונטען": הלצודק לתת תגובה ... : בפרשת שופטים נאמר " לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת.. על פי שני עדים... יקום דבר" ודרשו "אבל לשבועה הוא קם". אם כי לא מפורש בתורה והיו מתקבלים גם דברי ... ( cache )
 • אתר התנ"ך ברשת אמי"ת : .29 " לא יקום עד אחד באיש" (י"ט ט"ו ). " כי יקום עד חמס באיש" ( י"ט ט"ז). עמוד על הסתירה בין שני הפסוקים הנ"ל, ויישב אותה. 30. פרק כ', דיני מלחמה. ... ( cache )
 • 9 ) : ליה: אין, דכתיב � לא יקום עד אחד באיש� ואת. להוד־ אסהדת כיה - שם רע בעלמא קא מפקת . ביה. אמר רבי *שמואל בר רב יצחק אמר רב: מותר. T - - ג€¢ : ג€¢ג–  -- ג€¢:ג€¢ד T --T ... ( cache )
 • פרשת חוקת** : אמר ליה: אין, דכתיב +דברים יט+ לא יקום עד אחד באיש ואת לחודך אסהדת ביה - שם רע בעלמא קא מפקת ביה.... תנו רבנן: שלשה חייהן אינם חיים: הרחמנין, והרתחנין, ... ( cache )
 • קטגוריה:במדבר ה יג ג€“ ויקיטקסט : או אינו מדבר אלא בעד אחד, תלמוד לומר לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת שאין תלמוד לומר אחד, אלא זה בנה אב, כל מקום שנאמר עד הרי בכלל שנים עד שיפרוט לך ... ( cache )
 • עדות אישה במשפט העברי / גרשון הולצר : עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת... על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר' ( דברים יט טו). יש חילופי גירסאות בספרי לגבי הדרך בה למדים הלכה זו. ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - הסכמה לעוולה, אפילו בשתיקה : התורה מצוה "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר" (דברים יט, טו). תמהו חז"ל (מכות ה ע"ב) "אם מתקיימת ... ( cache )
 • הסכמה לעוולה, אפילו בשתיקה - יהדות - ערוץ 7 : התורה מצוה "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר" (דברים י"ט, ט"ו). תמהו חז"ל (מכות ה', ... ( cache )
 • גיטין דף צ : נאמר כאן 'דבר' ונאמר להלן 'דבר': [דברים יט,טו: לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא] על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר; ... ( cache )
 • דף קשר מספר 960 - בעניין בא הרוג ברגליו / יצחק ברט : באופן בסיסי, כידוע, נפסקת ההלכה בבית הדין על פי עדותם של שני עדים: "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלֹשה ... ( cache )
 • לשון הרע : כתיב בפרשת שופטים "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא", ותניא בספרי... ולמדנו מכאן, שעד אחד שיודע בחבירו עון דבר שאין ראוי להשביעו, ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 51rehe.rtf : (2) המילה 'חטאת' נזכרת בספר דברים פעם אחת בלבד, ובהקשר של משפט - "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא" (י"ט, טו). ... ( cache )
 • פרשת השבוע מקץ לפי חכמת הקבלה והזהר : פינת הלשון: "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת" עד יחיד שבא להעיד על מישהו בפני בית דין בעניין שאיננו ממון עובר מלבד על איסור לשון הרע גם על הלאו הזה, ... ( cache )
 • מה אפשר לרכוש בכסף הפדיון : "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת" (פסוק טו). רש"י: "עד אחד - זה בנה אב, כל עד שבתורה שנים, אלא אם כן פרט לך בו אחד". הסבר את המונח "בנה אב". ... ( cache )
 • Fresh - האם יש עוד הסבר פרט ל "קלת דעת" : (טו) לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר: (טז) כי יקום עד חמס באיש לענות בו ... ( cache )
 • rosh124 : "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר" (דברים י"ט ט"ז). ציבור הוא ציבור המורכב משני אנשים ויותר ... ( cache )
 • ספר המצות הקצר : יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חט. את. ". היינו. ,. לחייב על פי עד אחד . ונוהג בכל מקום. ובכל זמן. :. עד . מצות לא תעשה על הבית דין שלא לקבל עדות קרוב ...
 • koshernet בבלי - מסכת כתובות : ... לי ביני לבינו: עד אחד מעידה שהיא פרועה: סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאורייתא דכתיב (דברים יט) לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת לכל עון ולכל חטאת הוא ... ( cache )
 • ספר הפליאה : מבנין אב אינו קורא בנין אב היכא שלומד א' מחבירו אלא היכא שלומדים דברים הרבה ממנו ולפחות שני דברים הדומים, כתיב לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת ואמר ...
 • Holy Torah: Deuteronomy: Devarim: Chapter 19 : לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר. 19:16 כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה ... ( cache )
 • more "באיש לכל עון ולכל " :
 • חפים מפשע - TheMarker Cafe : לא-יקום עד אחד באיש, לכל-עוון ולכל- חטאת, בכל-חטא, אשר יחטא: על-פי שני עדים, או על-פי שלושה-עדים--יקום דבר. טז כי-יקום עד-חמס, באיש, לענות בו, סרה. ( cache )
 • המבחן הארצי בספר דברים - התשס"ג : "לא-יקום עד אחד באיש לכל-עון ולכל- חטאת בכל-חטא אשר יחטא, על-פי שני עדים או על-פי שלושה-עדים יקום דבר" (י"ט, טו). רש"י: "עד אחד": זה בנה אב כל עד שבתורה ... ( cache )
 • על לשון הרע ועל הענישה עליה במשפט העברי / נחום רקובר : "כתוב בפרשת שופטים 'לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא'; ותניא בספרי..., ולמדנו מכאן שעד אחד שיודע בחברו עוון דבר, שאין ראוי להשביעו שלא ... ( cache )
 • בעניין: : 8 פברואר 2007 ... "לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר" (דברים, פרק יט, פסוק טו). (ת.א. ... ( cache )
 • מבוא הסטורי למשפט עברי : דברים יט' טו' - "לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים, על פי שלושה עדים יקום דבר". המחוקק טרח להוסיף את הרישא של הפסוק, ... ( cache )
 • ספרי על דברים יז ג€“ ויקיטקסט : (מכלל) שנאמר להלן על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר , זה בנין אב. שכל מקום שנאמר " ימצא " - בשנים עדים ובשלשה עדים הכתוב מדבר. ... ( cache )
 • בבא קמא פרק שביעי מדובה : �על פי שנים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר� (דברים יט, טו),. וההדגשה �דבר� באה ללמדנו: שהעדים צריכים להעיד על דבר שלם ולא על. חצי דבר. ... ( cache )
 • דף קשר מספר 937 - גדרי עדות והזמתה / יואל לוינסקי : מובן שנאמנותם מבוססת על גזירת הכתוב "על פי שני עדים או על פי שלֹשה עדים יקום דבר" (דברים י"ט, טו), אך עדיין יש צורך לנתח את מרכיבי הנאמנות ואת ההיבטים ... ( cache )
 • ראיה נסיבתית במשפט העברי / יהושע בן מאיר : האם הפסוק: "על פי שני עדים או על-פי שלשה-עדים יקום דבר" דורש עדים דווקא, או שמא קבילה כל הוכחה ראייתית שוות ערך לעדים, כלומר - אומדנות וחזקות לסוגיהן, ... ( cache )
 • וידוי מעשרות ג€“ וידוי על דברים טובים : עדות נאמרת בע"פ ולא מהכתב: "על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר" (דברים יט, טו) ג€“ "ולא שיכתבו עדותם באגרת וישלחו לבית דין" (רש"י). ... ( cache )
 • מכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים : הנה קבעה התורה כי 'על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר' (י'ט, טו). נמצא, כי העדים הם הבסיס הפורמלי האיתן שבדיני הראיות. אולם - מלמד ספר דברים - אין ... ( cache )
 • Daat Emet : נביא פה את דיברי בנו של הרמב"ם (בהקדמת הספר עין יעקב) כדי שיתקיים בנו הפסוק על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. וז"ל רבי אברהם בנו של הרמב"ם "דע כי ... ( cache )
 • חוברת ג', תשנ"ו : על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר' (דברים י"ט, טו). 'עד אחד': 'זה בנה אב: כל 'עד' שבתורה שנים, אלא אם כן פרט לך בו 'אחד'. ... ( cache )
 • מגזין סיגאר - איך טועמים סיגר : יש לזכור שכבר בתנ"ך נאמר, "על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר.", כך גם אי אפשר לשפוט סיגר על פי דוגמה אחת. סימן ההיכר המובהק של סיגר טוב, ... ( cache )
 • זיהוי נביא - מבחן ההפרכה : 23 מרץ 2005 ... התורה קובעת " על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר ": עדות היא הראיה החזקה ביותר בכל שאלה מעשית. לכן, כדי לזהות נביא, צריך שיהיו ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : כתוב בתורה (דברים יט, טו) "על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר", ודרשו חז "ל (מכות ה' ע"ב) "אם מתקיימת העדות בשנים למה פרט הכתוב בשלשה אלא להקיש שלשה ... ( cache )
 • שמעון בן שטח : אבל מה אעשה לך שאין דינך מסור בידי, שהרי אמרה תורה "על פי שנים עדים או על פי שלושה עדים יומת המת" (אך לרצח היה רק עד אחד - שמעון בן שטח עצמו). ... ( cache )
 • דף קשר מספר 910 - אדני השדה : על-פי שני עדים או על-פי שלשה-עדים יקום דבר" (דברים י"ט, טו). אנו מפרשים את הביטוי 'יקום דבר', כמכוון להבנה השנייה שהצענו. העדים ממש יוצרים מציאות בדיבורם, ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | איך מזהים נביא אמת? : התורה קובעת " על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר ": עדות היא הראיה החזקה ביותר בכל שאלה מעשית. לכן, כדי לזהות נביא, ... ( cache )
 • מתני' על שני חדשים מחללין וכו' ותו לא ורמינהי על ששה חדשים שלוחין ... : אלה מה אני מקיים בקש קהלת למצוא דברי חפץ בקש קהלת לדון דין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת על פי שנים עד' עדים או על פי ... ( cache )
 • rotter - להרוג-ולהרוג. בפניהם-לפניהם : נמצא, שכתיב התורה נקבע בכל מקום על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים; ודי היה בעדים הנאמנים האלה כדי להוציא את הספק מלבו של כל אדם; ... ( cache )
 • דף קשר מספר 275 - פרשת ויקהל פקודי - פרה : "על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר" (דברים, י"ט, טו). הקמת דבר בעדות קיימת בשני אופנים. ישנה עדות המשמשת לראיה בלבד על מצב או על אירוע שהתרחש, ... ( cache )
 • צעירי חב"ד | התקשרות 475 | "אחת שאלתי מאת הוי'" - כל עניינו הוא ... : בפרשת השבוע נאמר18 "על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר", ועל-פי הידוע שבני ישראל נקראים עדים, כדברי הקב"ה לבני ישראל "אתם עדי"19, נמצא, ... ( cache )
 • הנך נמצא באתר של: "ת"ת כנגד כולם" : אבל עיין יט/טו "על פי שני (=ולא שנים) עדים או על פי שלשה עדים". ונלע"ד ע"פ המלבי "ם (שמות כה, יח, "אילת השחר", סז) כי "שני" מראה על השוואה גמורה. ... ( cache )
 • משפט עברי: סמינריון במשפט עברי, מאגר עבודות במשפט עברי : "לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת על חטא אשר יחטא על פי שנים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה ועמדו שני האנשים אשר ... ( cache )
 • הסכמה לעוולה, אפילו בשתיקה / הרב משה צוריאל שופטים (חומש דברים ... : תוכןתוכןהתורה מצוה "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר" (דברים יט, טו). תמהו חז"ל (מכות ה ע"ב) "אם ... ( cache )
 • מלכים א פרק כ"א : איזבל יודעת שכדי להפליל אדם יש צורך בשני עדים: "על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר"(דברים י"ט 15). ב. איזבל מכירה את החוק האוסר זלזול בכבוד האל ... ( cache )
 • : שאלה תשובה בענין פסולי עדות לקידושין : שדבר זה אינו פוסל אותם. -. מה דעת ועד ההלכה בנידון ? תשובה. :. )א. עדי ראיה ועדי קיום. התורה קובעת בכמה מקומות. " על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום ... ( cache )
 • מכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים : נמצא, שכתיב התורה נקבע בכל מקום על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים; ודי היה בעדים הנאמנים האלה כדי להוציא את הספק מלבו של כל אדם; שונה הדבר בכתיב נביאים ... ( cache )
 • more "עדים או על פי " :
 • כי יהיה ריב : וביותר תראה בפ' שופטים (דברים יט טו), ע"פ שנים או שלשה עדים יקום דבר , קרא הענין שהעידו בשם " דבר "; ואח"כ גבי כי יקום עד חמס כתיב, (שם יז) ועמדו שני האנשים ... ( cache )
 • אישות ומשפחה - גירושין : שייתן את הגט לאישה בפני עדים, שנאמר "על פי שני עדים או שלשה עדים יקום דבר ". ה. שייתן את הגט לשם גירושין, ולא שייתן את הגט כאילו הוא שטר חוב או דבר אחר. ו. ... ( cache )
 • ספר כריתות ג€“ ויקישיבה : שיתן לה את הגט בפני עדים, שנאמר (דברים יט, טו): "על פי שני עדים או שלשה עדים יקום דבר ", וכאן נאמר: "כי מצא בה ערוות דבר", ולמדים בגזירה שווה "דבר, ... ( cache )
 • בס"ד "פרשת-שופטים" דברים פרק יז פסוק טז : הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינו דין שתתקיים בעד אחד ת"ל כי מצא בה ערות דבר ולהלן הוא אומר על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר מה דבר האמור להלן ... ( cache )
 • בלבבי משכן אבנה | Building a Sanctuary in the Heart - חפש : התורה אומרת: "על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר " (דברים יט, טו), והשאלה היא: האם אנחנו מאמינים. 46. פרק ג' - כח הספק והודאי שבנפש האדם ... ( cache )
 • מכון המקדש : ראינו עד כה שלש עדויות מתקופת הבית המוכיחות, כי צורת המנורה היתה מעוגלת, וכבר נאמר: "על פי שני עדים או שלשה עדים יקום דבר " (דברים יט, טו). ... ( cache )
 • בלבבי משכן אבנה | Building a Sanctuary in the Heart - פרק ג' - כח ... : ואף שהתורה עצמה כבר אמרה: "על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר " (דברים יט , טו), וכמו כן ישנה חזקה בג' פעמים - אבל היא גופא אמונה! ... ( cache )
 • ד"ר אלכסנדר קליין - תולדות ההלכה - חלק ב' : רמי בר יחזקאל אמר, מהכא: "על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר " (דברים יט :טו), אם תתקיים עדותן בשנים, למה פרט לך בשלשה? לומר לך: שנים לפשוט, ... ( cache )
 • נומרולוגיה קבלית - אלפון רוחני 1001-1500 : 1311 = מתוקה שנתי = ויתן את אוריה אל המקום = שרש ראשי = מרחק שנות אור = על פי שלשה עדים יקום דבר = יֶתֶר שְאֵת = תִּקְוַת חוּט הַשָּׁנִי ... ( cache )
 • קו"א יורה דעה - סימן א - (טו) : ... שאין דבר שבערוה פחות משניםשט, דילפינןשי דבר דבר מממון, שנאמרשיא בדבר שבממון על פי שנים עדים או שלשה עדים יקום דבר , ולהלן הוא אומרשיב כי מצא בה ערות דבר, ... ( cache )
 • parshablog: October 2008 : ... לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה והתורה אמרה כי מצא בה ערות דבר ולהלן הוא אומר על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר מה להלן דבר ברור אף כאן דבר ברור: ... ( cache )
 • תוכן תורה - FaithBit : ... הארץ והוא שנשנה גבול שיהיה בינינו ובין זולתנו עד שיהיה אפשר למשקר שיאמר שקרקע זולתו הוא שלו. ן. "ג€¦ על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר " (תקכג). ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - תהילים : ... בקש קהלת למצוא דברי חפץ, בקש קהלת לדון דינין בלב שלא בעדים והתראה, יצאה בת קול ואמרה לו ולכתוב יושר דברי אמת על פי שנים עדים או שלשה עדים יקום דבר : ... ( cache )
 • GMARA 1-48 : ע"פ שני עדים או [ע"פ] שלשה עדים יקום דבר כצ"ל. והוא בדברים יט:. ֲ³. "ֻ˜ג€° ג€�. רש"י ד "ה על אחת וכו' שמצינו מדה הטובה . עי' לקמן דף כג ע"א ברש"י ד"ה על אחת כמה ...

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-04-05.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:שנים או שלושה עדים זוממים

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-19-15