ביאור:שמות ז ט

(הופנה מהדף ביאור:מופת התנין)
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

מופת התנין עריכה

חלק מהפירושים ע"פ הרב חנן פורת, מעט מן האור וארא ה'תשס"ב , התפרסם גם בהגדת אור ודרור עמ' 147-150

לפני עשרת המכות, נתן משה לפרעה מופת מיוחד - המטה שנהפך לתנין:

(שמות ז ח): "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר. כי ידבר אלכם פרעה לאמר 'תנו לכם מופת!' - ואמרת אל אהרן 'קח את מטך והשלך לפני פרעה', יהי לתנין. ויבא משה ואהרן אל פרעה, ויעשו כן כאשר צוה ה', וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים, ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן. וישליכו איש מטהו, ויהיו לתנינם, ויבלע מטה אהרן את מטתם"

למה מופת? עריכה

מופת = מעשה על-טבעי . מה תכליתו של מופת התנין, והרי הוא לא גרם שום נזק לפרעה ולמצרים?

1. ניתן לחלק את המכות ל-4 קבוצות של 3 מכות:

 • תנין דם צפרדע,
 • כנים ערוב דבר,
 • שחין ברד ארבה,
 • חושך בכורות ים-סוף.

כל שלשה כזאת מתחילה במופת, שאינו גורם נזק משמעותי, ומטרתו העיקרית היא להזהיר את המצרים מפני שתי המכות הבאות (ראו מכות מצרים - מבנה הפרשה ).

2. יש שפירשו, שהמופת הוא מעין "מבחן קבלה" לחבורת הקוסמים המצריים. בארץ מצרים, המתפארת במכשפיה וחרטומיה, כל מי שרוצה לקבל "זכות דיבור" חייב להוכיח את כוחו במעשה קסם כלשהו. לכן אמר פרעה "תנו לכם מופת" - אני לא צריך מופתים, יש לי מספיק, אבל אתם צריכים לעשות מופת כדי שיתייחסו אליכם ברצינות (ע"פ מ.ד.קאסוטו, פירוש לספר שמות) . " "מופת - אות, להודיע שיש צורך/צרוך במי ששולח אתכם" " ( רש"י ).

פסוק זה מדגים את אחד ההבדלים בין אמונת ישראל לבין אמונת הגויים: בעם ישראל, כדי שאדם יוכר כנביא בעל כוחות רוחניים, הוא לא צריך לעשות שום מופתים היוצאים מגדר הטבע, אלא רק להגיד דברים שיהיו בעתיד. ראו גם:

אך פירושים אלה עדיין משאירים כמה שאלות (ע"פ הרב חנן פורת) :

 • א. משה ואהרן כבר נפגשו עם פרעה ואמרו לו (שמות ה א) "שלח את עמי", מבלי שנדרשו להציג מופת כלשהו.
 • ב. אם מדובר ב"מבחן קבלה" של משה ואהרן בלבד, אז הם עברו אותו בהצלחה ברגע שהמטה הפך לתנין, ולכן לא ברור מדוע החרטומים היו צריכים להפוך גם הם את מטותיהם לתנינים? ומדוע מטה אהרן היה צריך לבלוע את מטותם? מה משמעות ה"תחרות" בין אהרן לשאר החרטומים?
 • ג. מדוע נבחר כמופת דווקא המטה הנהפך לתנין? למה לא נחש (כמו בפרשה הקודמת, המתארת את המופתים שעשה משה לעיני בני ישראל)?

למה תנין? עריכה

נראה שמופת התנין כולל מסר עמוק (ע"פ הרב חנן פורת, שם) . התנין הוא יצור גדול וטורף, שהטיל את אימתו גם במים וגם על היבשה (ראו תנין כפשוטו וכמשל ). עמים רבים עשו אותו לאל. גם פרעה, שהתמכר לכוחות הרשע והאלימות והפך אותם לאלהיו, בחר בתנין הטורף כמודל להזדהות, כמפורש בהפטרה לפרשת וארא:

 • (יחזקאל כט ג): "דבר ואמרת כה אמר ד' ה': הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרבץ בתוך יאריו, אשר אמר לי יארי ואני עשיתני"

ריבון העולמים מעביר לפרעה מסר מוחשי ברור: אתה, "התנין הגדול", המתיימר להיות שליט עליון, אינך אלא מטה בידי (ישעיהו י ה): "שבט אפי ומטה... זעמי".

פרעה אמנם מתאמץ להוכיח, כי השליטה על "כוח תנין" מצויה עדיין בידו וביד עבדיו החרטומים, אך מטה אהרן הבולע את מטותם מבשר ואומר: גם "כוח תנין" ומעשי הכשפים שבידכם, מקורם בריבון העולמים אשר " "אין עוד מלבדו - אפילו לדברי כשפים" " (בבלי סנהדרין סז:) .

רעיון זה, המדמה את התנין לפרעה עצמו, מפורש במדרש:

 • " "למה נס התנין? לפי שפרעה נמשל לתנין... כשהיה משה יוצא מאצל פרעה, היה אומר: 'אם יבוא אליי בן עמרם אני הורגו ואני צולבו ואני שורפו!' וכשהיה משה נכנס, מייד נעשה פרעה מַטֶּה." " (שמות רבה ט ב) .
 • " "מהו ויבלע מטה אהרן את מטותם? אמר ר' אלעזר: נס בתוך נס: מלמד שחזר המטה להיחות מטה כברייתו ובלע אותם. וכשראה פרעה הרשע כן, תמה ואמר: ומה אם יאמר למטה בלע לפרעה ולכסאו, עכשיו הוא בולע אותו!" " (שמות רבה ט ה) .

פרעה מגלה במופת המטה, ההופך לתנין ושוב למטה, שהוא עצמו - "התנים הגדול" - אינו אלא מטה ביד אהרן ומשה.

מסר זה נושא עמו פרעה מכאן ואילך, ביודעין ובלא יודעין, לאורך כל מכות מצרים. בעת קריעת ים סוף, אכן בולע מטה האלהים את פרעה וכל חילו, כנאמר בתהלים:

 • (תהלים עד יג): "אתה פוררת בעזך ים, שברת ראשי תנינים על המים"

"ראשי תנינים" אלה הם, לפי חלק מהמדרשים, פרעה וכל חילו, ש"צללו כעופרת במים אדירים".

ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים, ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן עריכה

1. מקובל לפרש שהחכמים והמכשפים הם חרטומי מצרים.

 • אולם לפי זה, היה צריך לכתוב פשוט "ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים, ויעשו גם הם בלטיהם כן".

2. לכן יש שפירשו, שהחרטומים הם רק העוזרים של המכשפים. הם בכלל לא הפכו מטות לתנינים - זו היתה רק אחיזת עיניים ("להטים"). המכשפים עמדו עם המטות שלהם ליד פרעה, והחרטומים התחפשו לתנינים (לבשו עורות של תנינים) והתחבאו. ברגע שהמכשפים זרקו את המטות על הארץ, החרטומים זינקו ממקום מחבואם במהירות הבזק, וקפצו על המטות. כך נוצר הרושם שהמטות הפכו לתנינים. ברגע שהמכשפים שלחו את ידם לקחת את המטות, החרטומים קפצו כהרף-עין והתחבאו, וזה נראה כאילו המטות הפכו חזרה לתנינים. לפי זה, משמעות הפסוק היא: "ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים, ויעשו גם הם את חרטומי מצרים בלטיהם כן" (ע"פ מלבי"ם) .

ראו עוד: מעשי החרטומים אחרי המכות .

מקראות גדולות עריכה

" "" בלהטיהם " - בלחשיהון ואין לו דמיון במקרא ויש לדמות לו ( בראשית ג) להט החרב המתהפכת דומה שהיא מתהפכת על ידי לחש" " ( רש"י )

" "" בלהטיהם " - אמרו רבותינו (סנהדרין סז) שהם מעשה כשפים ועל ידי מלאכי חבלה הם נעשים והמלה מגזרת אש לוהט ( תהלים קד ד) להבה תלהט רשעים (שם קו יח) והענין כי הם נעשים על ידי לוהטים מלאכי אש מלהטת באדם ולא ידע ותבער בו ולא ישים על לב כענין ויגל ה' את עיני נער אלישע והנה רכב אש וסוסי אש ( מלכים ב ו יז) ואולי יקראו כן המלאכים השוכנים באויר בגלגלי היסודות שקורין אותם שרים ועוד אבאר בעזרת הצור (ויקרא טז ח יז ז דברים יח יט) אבל "בלטיהם" (להלן ח ג) אמרו (סנהדרין סז) שהם שדים והמלה נגזרת ממלת "לט" דברו אל דוד בלט ( שמואל א יח כב) כי השדים באים בלט כי הם בעלי גופות מאויר שאינו נרגש וזהו שאמר "לחכמים ולמכשפים" כי חכמי ההשבעות ואסיפת השדים היו ראשיהם וזקניהם ו"חרטומי מצרים" יכלול את שניהם ולא ידענו גזרת המלה ואמר רבי אברהם כי היא לשון מצרי או לשון כשדי כי לא מצאנו רק בדברי שניהם והקרוב כדברי רש"י (ב בראשית מא ח) שהיא מלה ארמית מורכבת חר טמי הנחרים בעצמות כי נודע הוא כי רוב האומנות בעצמות מתים או בעצמות חיות כענין שהזכירו בידעוני (סנהדרין סה)" " ( רמב"ן )

" "" ויבלע מטה אהרן " - (שבת צז) מאחר שחזר ונעשה מטה בלע את כולן" " ( רש"י )

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • באותות ובמופתים : שמ' ז, ט-יג: " כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין: ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה' וישלך אהרן ... ( cache )
 • אידישע וועלט פארומס ג€¢ זעה די אשכול - טייטש חומש רשי וארא : ט) כי ידבר אלכם פרעה אז פרעה וועט רעדען צי ענק לאמר אזו צו זאגען תנו לכם גיט'ס צו ענק מופת א וואונדער ואמרת זאלסטו זאגען אל אהרן צו אהרן ... ( cache )
 • פרשת "וארא" - Dex : " כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין. וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין. ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - וארא : ואמר נכדו של הרב, שזהו מה שאמר הכתוב " כי ידבר אלכם פרעה לאמור תנו לכם מופת קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין" שקשה: מה הלשון אומר "תנו לכם מופת"? ... ( cache )
 • ספר גן נעול : ועוד אמר למשה ולאהרן " כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנ"ו לכ"ם מופ"ת" (שם ט') מפלאות הכשפים, כלומר מנפלאות הכשפים אשר הם חכמ"ה. תנו לכם מופת מרעיש האומות וסודו ... ( cache )
 • HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita : ה' מדבר אל משה ואהרון וארא ז' ט' " כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת" היינו שיבקש מכם פרעה סימן , מופת , שאדע האם יש מישהו מעלי . ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - וארא : כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת זה שאמר הכתוב כל רוחו יוציא כסיל זה פרעה, כיון שהלכו משה ואהרן אצלו אמר להם תנו לכם מופת מיד וישלך אהרן את מטהו, ... ( cache )
 • ממלכתי דתי אשדודיב'בית הספר הממלכתי דתי רובע יב' אשדוד סמל מוסד ... : בפרשת השבוע נאמר : "כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרון קח את מטך והשלך לפני ויהי לתנין " (ז',ט'). לכאורה היה צריך לומר : "תנו להם מופת" ? ... ( cache )
 • פרשת וארא : כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ... 1. אברבנאל מקשה: למה זה ישאל אותם פרעה דבר זה, והלא הוא לא היה חפץ לשמוע דבריהם ולא לראות את מופתיהם, ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : ואשר אמר כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת (להלן ז ט): כי ירצה מופת לו, וציווה במטה שיהיה לתנין, לא נחש כאשר היה בפעם הראשון (לעיל ד ג). ... ( cache )
 • תשרופמ השרפ By special order to friends of TASHMA TASHMA TASHMA ... : פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן. קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין. ,. ֲ·ג€¡ ֲ·. ג€°ֻ˜ ֻ˜ ג€° ג€° ג€° ג€°ֻ˜ ֻ˜ ג€¡. ,. ֻ™ ֻ� ֲ· ֲ·ג€¡ֲ·. ג€°ג€¡ ֻ˜ ג€° ג€° ג€° ג€° ג€°ֻ˜. ,. ֻ˜ ג€� ֲ· ג€¡ ג€° ג€°ֻ˜ֻ� ג€¡ ... ( cache )
 • ספר הפליאה : ועוד אמר למשה ולאהרן כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת מפלאות מכשפים כלומר מנפלאות הכשפים אשר הם חכמה תנ"ו לכ"ם מופ"ת מרעי"ש האומו"ת, ומלת מרעיש אותיות ...
 • פרשת וארא : ואמרת אל אהרן קח את מטך, הדא הוא דכתיב (תהלים קי, ב): מטה עוזך ישלח ה' מציון. אין הקדוש ברוך הוא רודה את הרשעים, אלא במטה. ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - וארא : וכשיבוא להתעקם, ואמרת אל אהרן קח את מטך, יתלה את המטה כנגדו. כלומר, מזה את לוקה. מגיד מראשית אחרית (ישעיה מו י). עד שמשה בסנה, הראה לו הקדוש ברוך הוא, ... ( cache )
 • מדרש רבה - וארא : ואמרת אל אהרן קח את מטך הדא הוא דכתיב (תהלים קי, ב) מטה עוזך ישלח ה' מציון אין הקדוש ברוך הוא רודה את הרשעים אלא במטה ולמה לפי שנמשלו לכלבים שנאמר (שם נט, ... ( cache )
 • האם יש מקום לדיון על מוסר מלחמה של צה"ל : ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמור: כי ידבר אליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה, יהי לתנין... ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ... ( cache )
 • תרל"א ח"א - מאמרים - [ואתה הרם את מטך] : אך הענין יובן ע"פ המד"ר וארא פ"ט ע"פ ואמרת אל אהרן קח את מטך הה"ד מטה עוזך ישלח ה' מציון, אין הקב"ה רודה את הרשעים אלא במטה, ולמה לפי שנמשלו לכלבים שנא' ... ( cache )
 • ספר הזוהר : ואמרת אל אהרן קח את מטך, מאי טעמא מטה אהרן ולא מטה משה, אלא ההוא דמשה איהו קדישא יתיר, דאתגליף בגנתא עלאה בשמא קדישא, ולא בעי קודשא בריך הוא לסאבא ליה ...
 • 'שמות פרק ז : את מטך והשלך לפני פרעה--יהי לתנין. שמות ז,ט כי ידבר אליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת; ואמרת אל אהרון, קח אהרון את מטהו, לפני פרעה ולפני עבדיו--ויהי לתנין. ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי (V.B.M) שליד ישיבת הר עציון שיעורים בפרשת ... : 'קח את מטך והשלך לפני פרעה' - אמר הקב"ה: רשע זה מתגאה וקרא עצמו תנין, דכתיב ' התנים הגדול'; לך ואמור לו: ראה מטה זה הוא עץ יבש ונעשה תנין ויש בו רוח ונשמה ... ( cache )
 • - דרומי : ... כי ידבר אליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת, ואמרת מאל אהרון קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין ויבא משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן, כאשר ציווה ה' וישלך אהרון ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת וארא - צפרדע אחת הייתה, שרקה להן ובאו : ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמור: כי ידבר אליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה, יהי לתנין... ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ... ( cache )
 • ענבי הכרם וארא : ביטוי מעשי לאמירות אלו שה' שולט גם על הנילוס וגם על התנים (פרעה) יש לראות באות שנצטוה משה לעשות לפרעה "קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין" (שמות ז-ט) ... ( cache )
 • 5rosenson.html : הקשר הספציפי עם מצרים והיאור עולה גם מקח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין ( שמות. ז', ט-ח; וכן - בלעני כתנין (ירמיה, נא, לד), שבו מותשת פעולת ... ( cache )
 • מקור מס' 1 : ערך החיים בחוק הפלילי והמקראי : פרק ז' מפס' ח' ג€“ תחרות ברור בין משה ואהרון לחרטומי מצרים ג€“ "כי ידבר פרעה אליכם תנו לכם מופת" ג€“ ה' נותן להם ראיה לפרעה שהם שלוחי ה' ג€“ "קח את מטך והשלך לפני ... ( cache )
 • לְמַעַן יַאֲמִינוּ כִּי נִרְאָה אֵלֶיךָ יְקֹוָק : והשלך לפני פרעה יהי לתנין . בתחלה קראו נחש, ועכשיו קראו תנין, על שם פרעה,שנקרא תנין דכתיב ביה התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו (יחזקאל כט ג): שמות פרק ה פסוק ב ... ( cache )
 • תוכן מפורט חומש שמות : ג [השלך לפני פרעה יהי לתנין ] ד [פרעה הוא התנין] ה [משה ואהרן - מי גדול] ו [חכמי פרעה עושים כשפים] ז [כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה] ח [ויחזק לב פרעה] ... ( cache )
 • "וידעתם/וידעו מצרים כי אני ה'" הרב ברוך גיגי פרשת שליחותם של משה ... : אות זה המוזכר כאן "השלך לפני פרעה יהי לתנין " בהשוואה לאות המוזכר אצל בני ישראל, שם מדובר על מטה ההופך לנחש, רומז בין היתר לעימות שבין "הוי-ה" לפרעה המוזכר ... ( cache )
 • breslev.co.il - חלק ב-תורה ח- המשך : ... להתנין, בבחינת: והשלך לפני פרעה יהי לתנין , שמשליכין בכוונה המטה עוז לפני הסיטרא אחרא, כדי שיהיה להתנין, היינו כדי שיבלע התנין את התפילה הזאת, ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי הלכות טו בשבט : שזהו בחינת והשלך לפני פרעה יהי לתנין כמבאר שם. וכל זה היה על - ידי יוסף כי הוא היה בעל כח גדול כנ"ל. ועל - כן קריעת ים - סוף היה בזכות יוסף הצדיק כמו שכתוב, ... ( cache )
 • Texte Massorֳ©tique Hebreux : ... אל-משה ואל-אהרן לאמר 8:7 כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל-אהרן קח את-מטך והשלך לפני-פרעה יהי לתנין 9:7 ויבא משה ואהרן אל-פרעה ויעשו כן ...
 • פרשת בא - "ויבא משה ואהרן אל פרעה..." - גיליונות נחמה ליבוביץ : נחמה, נחמה ליבוביץ, נחמה ליבוביץ', נחמה לייבוביץ, נחמה לייבוביץ', תנ"ך, תנך, תורה, נביאים, כתובים, פרשת השבוע, פרשת שבוע, פרשות, לימוד, עיון, עיונים, ... ( cache )
 • קטגוריה:שמות י ג ג€“ ויקיטקסט : 19 יולי 2007 ... ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הספר) ... ( cache )
 • דף קשר מספר 285 - פרשת במדבר : כאש אכלת בראש ההר. "וירא כל העם וירנו" (שם). לעיני בני ישראל". " ויבא משה ואהרן אל אהל מועד" (שם, כג). "ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר". ... ( cache )
 • הבנה ברש"י : (כג) ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם - נכנסו שניהם שם כדי שילמדנו משה מעשה הקטורת, לפי שאהרן כל שבעת ימי המלואים לא היה רשאי ליכנס לפנים מפתח ... ( cache )
 • פרשת בא - מכת ארבה - גיליונות נחמה ליבוביץ : ד"ה ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר ה'...: כמה נבואות ומצוות לא תפרשן היכן אמרן הקב"ה כגון מכת הארבה וכגון (י"א ד') כחצות הלילה וכגון (ל"ב כ"ז) ... ( cache )
 • נס ומאגיה : ראיה לכך נמצאת לנו בעיצוב המפגש בין משה ואהרן לבין חכמי פרעה : " ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה' וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי ... ( cache )
 • סודות - Sodot.tv -יהדות, קבלה, מיסטיקה, חלומות, זוגיות, רוחניות : ויבא משה ואהרן אל פרעה אמר להם תנו לי מופת וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה, צחק פרעה ואמר, אני בקשתי מכם מופת ולא כשפים, וכי חסר כשפים במצרים, ... ( cache )
 • החרם מדאורייתא נגד קבלת הזוהר וכל הקבלה המסתעפת ממנה: : ומה שהיה מלפני מכת הדם הוא נקרא הקדמה כללית למכות: ויבוא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה וישלך את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין: ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶל פַּרְעֹה וַיַּעֲשׂוּ כֵן, כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה'; וַיַּשְׁלֵךְ אַהֲרֹן אֶת מַטֵּהוּ ... ( cache )
 • יהדות שלי בשבילך - פרשת וארא, כוח ורוח : "וַיַּעֲשׂוּ כֵן כַּאֲשֶׁר צִוָּה הג€™ וַיַּשְׁלֵךְ אַהֲרֹן אֶת מַטֵּהוּ לִפְנֵי פַרְעֹה וְלִפְנֵי עֲבָדָיו ... ( cache )
 • משה ואהרן לפני פרעה : מציורי התנ"ך של גוסטב דורה, צייר צרפתי בן המאה ה- 19. הציור מתאר את המסופר בשמות ז' י': "וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין". ( cache )
 • אמונה - חיזוק האמונה - חידושי תורה - אהבת ישראל - חכמת האמת ... : אחד האותות שנעשו לפני פרעה היה האות עם המטה, אהרון השליך את מטהו לפני פרעה והמטה נהפך לתנין ( = נחש, לפי רש"י), המפרשים מסבירים כי אות זה לא נועד רק כדי ... ( cache )
 • Motke פרשת השבוע - "וארא" הדפסה : 22 ינואר 2009 ... משה ואהרון בצעו את שליחות ה', והלכו בשנית אל פרעה מלך מצרים, אך הפעם התחילו בעשיית המופתים: אהרן השליך את מטהו לפני פרעה והמטה הפך לתנין ... ( cache )
 • צעירי חב"ד | נושאי פרשת השבוע : כמופת הוכחה לאמיתות שליחותם, משליך אהרון את מטהו לפני פרעה , כך על-פי הוראת ה', והמטה הופך לתנין. פרעה המוקף במכשפים אינו מתרשם, ומצווה על מכשפיו לעשות מופת ... ( cache )
 • המרכז למורשת ישראל- המכללה האקדמית נתניה : כעת נגשים משה ואהרן אל פרעה, כהוכחה לדבריהם, משליך אהרן את מטהו לפני פרעה והמטה הופך לתנין. פרעה וחרטמיו אינם מתרשמים מהפלא הזה, ואף הם הופכים את מטותם ... ( cache )
 • "ששון ליבי", שמות : משה משליך את מטהו לפני פרעה ולפני החרטומים והוא נהפך לנחש. מדוע דווקא נחש ולא כל דבר אחר? אומרים במדרש הגדול: למה נחש? שהיה הנחש ג€“ הכופר הראשון, ... ( cache )
 • כניסת שבת בישראל ובעולם : 29 אוגוסט 2008 ... הפיכת המטה לתנין: "וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין: ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרי? ... ( cache )
 • אילנה פרדס : מופע הקסמים נפתח ברגע שבו משליך אהרן את מטהו לפני פרעה ואנשיו. פרעה ביקש להשליך את התינוקות העברים ליאור, ואילו אהרון מציע השלכה נגדית. ... ( cache )
 • הסביבה| פרשה ירוקה | פרשת וארא: הגאולה מ'מכות טבע' | הסביבה : 23 ינואר 2009 ... וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין; ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן"ג€¦ ... ( cache )
 • קהילת מורים : תקציר: מציורי התנ"ך של גוסטב דורה, צייר צרפתי בן המאה ה- 19. הציור מתאר את המסופר בשמות ז' י': "וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין". ... ( cache )
 • קריעת ים סוף : מציורי התנ"ך של גוסטב דורה, צייר צרפתי בן המאה ה- 19. הציור מתאר את המסופר בשמות ז' י': "וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין ". /למידע מלא. ... ( cache )
 • חכמה = הכישרון לשמוע, ללמוד וללמד : ... שמות ז יא : " ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן "
 • ד : ' ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים' (שמות ז, א). באותה שעה התחיל פרעה משחק עליהם ומקרקר אחריהם כתרנגולת, ואומר להם: כך אותותיו של אלוהיכם? ... ( cache )
 • פרשת ראה: אותות, מופתים וקסמים : 5 אוגוסט 2007 ... הפיכת המטה לתנין: "וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין: ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרי? ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : וכך מפורש בתורה (שמות פרק ז) " ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן", וכשמשה רצה לעשות לפרעה אות ומופת, ענה לו (שמות רבה פרשה ט): ... ( cache )
 • יועציו של המן: בין גורל להשגחה : 8 השווה גם: " ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן" ( שמות ז', יא); "מפר אתות בדים וקסמים יהולל משיב חכמים אחור ודעתם יסכל" ... ( cache )
 • ירדנה לובוצקי וישראל רוזנסון : " ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים" (שמות ז יא). באותה שעה התחיל פרעה משחק עליהם ומקרקר אחריהם כתרנגולת ואומר להם: כך אותותיו של אלהיכם ? ... ( cache )
 • parshablog: January 2007 : אמר לו פרעה למשה, בכשפים אתה בא עלי, קראו תינוקות מבית רבן ויעשו כיוצא בזה, שנאמר ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים וגו' (שם שם /שמות ז'/ י"א), ומשה ואהרן עשו ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - משלי : ד"א כל רוחו וגו' זה פרעה שנאמר ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים וגו', וחכם באחור ישבחנה זה משה ואהרן שנאמר ויבלע מטה אהרן וגו'. מושל מקשיב על (שפת) [דבר] שקר ... ( cache )
 • יהדות - צפרדע אחת הייתה, שרקה להן ובאו : ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן" [ז, ז-יא]. " ברומא", אומר הפתגם המאוחר, "התנהג כרומאי". משה ואהרן מפנים לשעה קלה את התבונה ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | דרום חוקר: כוח האמונה : ז,יב וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ, וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם; מתפרש אצל הרמב"ם כמעשה אחיזת עיניים, פרעה לא היה שכלתן דגול, ... ( cache )
 • ב"ה : " וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים ויבלעו את מטה אהרון " . ( ז, יב). ה. "ויאספו אותם חמרים חמרים ותסרח הארץ". (ח, י). 2. חידת רש"י : ... ( cache )
 • שבת צז : (שמות ז,יב) [ וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם] ויבלע מטה אהרן את מטותם - אמר רבי אלעזר: נס בתוך נס (לאחר שחזר ונעשה מטה בלען, ולא כשהוא תנין, דלא כתיב 'ויבלע ... ( cache )
 • חרטומים : ... חַרְטֻמֵּי מִצְרַיִם בְּלַהֲטֵיהֶם כֵּן: וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם וַיִּבְלַע ... ( cache )
 • יציאת מצרים : בול מתוך הסדרה "חיות התנ"ך". " וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם" (שמות ז י"ב). תאריך הנפקה: 22/02/2005 י"ג באדר א' התשס"ה. /למידע מלא. ... ( cache )
 • יהדות שלי בשבילך - פרשת ראה: אותות, מופתים וקסמים, תשס"ח : ... חַרְטֻמֵּי מִצְרַיִם בְּלַהֲטֵיהֶם כֵּן: וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם" ( שמות ז, יג€“יב1). ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - ויאמר אליו אני ה' : וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם וַיִּבְלַע מַטֵּה אַהֲרֹן אֶת מַטֹּתָם" (שמות ז, ט-יב). ... ( cache )
 • פרש - שמות, וארא - פירושים מתוך רש"י ומדרשים : 22 ינואר 2007 ... " וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם" היה פה נס בתוך נס, לא העניין שמטה אהרון בלע את הנחשים של החרטומים בעודו נחש, ... ( cache )
 • www.Snakes.co.il :: View article - זוחלים המוזכרים בתנך - מאמר : מוזכר בפסוקים: וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים (שמות ז, יב) התמונה באדיבות ויקפדיה כל הזכויות שמורות רק לאתר סנייקס. Rating: 0.00/5.00 (0) ... ( cache )
 • ויהי לתנין : "משמעות תנין הוא קליפה דכתר" ( cache )
 • פרשת וארא (שמות פרק ו' פסוק ב' - פרק ט' פסוק ל"ה) - מדרשה הלאומית ... : יב וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ, וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם; וַיִּבְלַע מַטֵּה-אַהֲרֹן, אֶת-מַטֹּתָם. ... ( cache )
 • הגדה של פסח "עיוני הגדה" : ... בְּלַהֲטֵיהֶם כֵּן: (יב) וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם וַיִּבְלַע מַטֵּה אַהֲרֹן אֶת ... ( cache )
 • אברהם בן עזרא/על נסים : ... כֵּן: וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם וַיִּבְלַע מַטֵּה אַהֲרֹן אֶת מַטֹּתָם". ... ( cache )
 • YU Torah Online : Search Results : Rabbi Eli Baruch Shulman: ויבלע מטה אהרן את מטתם · text shiur. Rabbi Eli Baruch Shulman: ויעשן כן חרטמי במצרים בלטהם · text shiur. Rabbi Eli Baruch Shulman: ... ( cache )

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-04-17.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:מופת התנין

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/mka0