הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
האם ה' גילה למשה שם חדש?

עריכה

לאחר ששליחותו הראשונה של משה לא השיגה את מטרתה, ופרעה רק הכביד את העול על בני ישראל, חזר משה אל ה' ואמר לו (שמות ה כב): "ד', למה הרעות לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך - הרע לעם הזה; והצל לא הצלת את עמך!"

התשובה הראשונה שענה ה' למשה היא ברורה יחסית (שמות ו א): "עתה תראה אשר אעשה לפרעה; כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו" .

אבל בהמשך נתן ה' למשה תשובה נוספת, ארוכה יותר וברורה פחות (שמות ו ב-ח): "וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו: 'אני ה'! וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם..." .

מבקרי המקרא טענו שהפסוק הזה סותר את מה שכתוב בהרבה מקומות בספר בראשית, למשל:

בראשית יב ח, על אברם: "וייבן שם מזבח לה', ויקרא בשם ה'" .
בראשית טו ז, דברי ה' לאברם: "ויאמר אליו: אני ה' , אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה."
בראשית טו ח, תשובת אברם: "ויאמר: ד' ה' , במה אדע כי אירשנה?"
בראשית יח יג: דברי ה' לאברהם: "הייפלא מ ה' דבר?!; למועד אשוב אליך כעת חיה, ולשרה בן" .
בראשית כב יד: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא: " ה' יראה", אשר ייאמר היום "בהר ה' ייראה"" .
בראשית כב טז: "ויאמר: בי נשבעתי, נאום ה' ; כי יען אשר עשית את הדבר הזה..."
בראשית כד יב, דברי עבד אברהם: "ויאמר: ה' , אלהי אדוני אברהם, הקרה נא לפניי היום; ועשה חסד עם אדוני אברהם" .
בראשית כד נא, דברי לבן ובתואל: "הנה רבקה לפניך, קח ולך; ותהי אישה לבן אדוניך, כאשר דיבר ה'" .
בראשית כו כה, על יצחק: "וייבן שם מזבח, ויקרא בשם ה' ..." .
בראשית כז כ, דברי יעקב ליצחק: "כי הקרה ה' אלהיך לפניי" .
בראשית כח יג, דברי ה' ליעקב: "והנה ה' ניצב עליו, ויאמר: אני ה' אלהי אברהם אביך, ואלהי יצחק; הארץ אשר אתה שוכב עליה - לך אתננה ולזרעך" .
בראשית כח טז: "וייקץ יעקב משנתו, ויאמר: 'אכן יש ה' במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי" .
בראשית כט לב: "ותהר לאה ותלד בן, ותקרא שמו ראובן: כי אמרה 'כי ראה ה' בעניי - כי עתה יאהבני אישי'" .
בראשית ל כח, דברי רחל: "ותקרא את שמו יוסף, לאמור: יוסף ה' לי בן אחר" .
בראשית לב י, דברי יעקב: "אלהי אבי אברהם, ואלהי אבי יצחק: ה' האומר אליי 'שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך'" .

אבל מה שהם כנראה לא שמו לב אליו הוא, שהפסוק עצמו - בהקשרו - מאד לא ברור: משה התלונן לפני ה' שהשליחות שלו נכשלת, שהוא רק גורם נזקים; ומה ה' אמר לו כדי לעודד אותו? "אל תדאג - יש לי עוד שם שהאבות לא הכירו..." מה הקשר?!

כמה פירושים שהוצעו בעבר לנושא זה ניתן למצוא במאמרו של כרמיאל כהן .

כדי להבין את המשמעות האמיתית של הפסוק הזה, ננתח את מבנה הנאום של ה' בשמות ו ב-ח .

מתוך הניתוח עולה, שיש הקבלה בין שני פסוקים בנאום - פסוק ז מקביל לפסוק ג: מכיוון שה' לא נודע לאבות - "ושמי ה' לא נודעתי להם" - הוא ייוודע לבנים: "ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלהים; וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" . הסעיפים האלה מתארים את אחת משלוש המטרות של יציאת מצרים - "שבני ישראל ידעו את ה'" .

מתוך ההקבלה הזאת נובע, כי הדגש בפסוק הוא לא על ההבדלים בין שמות-הקודש השונים, אלא על ההבדל בין וארא לבין נודעתי : ה' נראה לאברהם יצחק ויעקב - אבל הוא לא נודע להם. השמות נזכרים כאן כדי להדגיש, שגם כאשר ה' נראה לאבות, הוא לא הראה להם את כבודו (כמו שיראה למשה בהמשך), אלא רק את שמותיו: "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה'; לא נודעתי להם". ה' נראה אל האבות בשמותיו השונים - בשם אל שדי וגם בשם ה' , אולם האבות לא ידעו אותו מקרוב; לא היה להם קשר רצוף ויומיומי איתו. האבות חיו בתוך עולם הטבע, ורק לעתים רחוקות ראו את שמות ה' ושמעו את דבריו.

אבל לא לכך התכוון ה' כשברא את העולם. המטרה של ה' היתה לשכון בתוך בני-האדם ולהתהלך בתוכם כל הזמן, באופן רצוף וקבוע. והמטרה הזו לא הושגה בימי האבות.

המטרה הזאת הושגה רק לאחר יציאת מצרים ומתן תורה, כאשר בני-ישראל בנו משכן לה', וה' שכן בתוכם.

עכשיו אפשר גם להבין מדוע נתן ה' למשה תשובה נוספת. אחד העקרונות בניהול נכון (וגם בפיקוד נכון) הוא - לתת לעובדים את התמונה הכללית: לא רק לתת להם עבודה לעשות - אלא גם להסביר להם מה החשיבות של העבודה שהם עושים, ואיך היא משתלבת בתוכנית הכללית של המפעל (או של הצבא). כשהעובדים יודעים את התמונה הכללית - יש להם יותר מוטיבציה לבצע את תפקידם הפרטי.

זו בדיוק היתה המטרה של ה': כשהוא ראה שמשה מאבד את המוטיבציה שלו - הוא נתן לו את התמונה הכללית, בכך שהסביר לו את הגורמים ואת המטרות שהוא רוצה להשיג ביציאת מצרים: מהמטרה הגופנית ביותר (שחרור בני ישראל מעבדות) ועד המטרה הרוחנית והנעלה ביותר (שכינה בתוך בני ישראל).

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-02-13.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:האם ה' גילה למשה שם חדש?

קיצור דרך: tnk1/tora/jm_xdj