הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


דבק = נצמד ללא חציצות עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: דבק
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: דבק

תגובה ל: דבק שנכתבה ב12:45:14  03.05.2005

משמעות הדבקות בה' עריכה

בכמה מקומות בתנ"ך מדובר על דבקות בה' (זו גם אחת מתרי"ג המצוות ):

1.       דברים ד ד: " " ואתם הדבקים בה' אלהיכם, חיים כלכם היום " "

2.      

דברים י כ: " "

את ה' אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע " "

3.      

דברים יא כב: " "

כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה, לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו " "

4.      

דברים יג ה: " "

אחרי ה' אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון' " "

5.      

דברים ל כ: " "

לאהבה את ה' אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו, כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע ה' לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם " "

6.      

יהושע כב ה: " "

רק שמרו מאד לעשות את המצוה ואת התורה אשר צוה אתכם משה עבד ה', לאהבה את ה' אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם " "

7.      

יהושע כג ח: " "

כי אם בה' אלהיכם תדבקו , כאשר עשיתם עד היום הזה " "

8.      

מלכים ב יח ו(על חזקיהו): " " 

וידבק " " בה' לא סר מאחריו וישמר מצותיו אשר צוה ה' את משה " "

9.      

ירמיהו יג יא: " "

כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש, כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאם ה', להיות לי לעם ולשם ולתהלה ולתפארת ולא שמעו " "

10.

תהלים סג ט: " " 

דבקה " " נפשי אחריך, בי תמכה ימינך " "

11.

תהלים קיט לא: " " 

דבקתי " " בעדותיך ה' אל תבישני " "

חז"ל נתנו כמה פירושים לדבקוּת זו:

א. (ע' למשל רש"י דברים יא כב , רמב"ם דעות ו:ג ) "וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה?! אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצוה זו: הידבק בחכמים ותלמידיהם . לפיכך צריך אדם להשתדל שיישא בת תלמיד חכמים, וישיא בתו לתלמיד חכמים, ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים..." - אך לפי פירוש זה היה ראוי לכתוב למשל "ובעבדיו תדבקון".

ב. (ע' למשל רש"י דברים יג ה ): " הדבק בדרכיו . גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים, כמו שעשה הקב"ה" - אך מצוה זו כבר נזכרה בתורה פעמים רבות במילים "והלכת בדרכיו" .

ועוד: סביר שהמצוה לדבוק בה' דומה לשאר המצוות שנזכרות בפסוקים אלה - לאהוב את ה', לירוא מפניו וכו' - כלומר, היא מגדירה את היחס הראוי לה', ולא את היחס לתלמידי-חכמים או לאנשים אחרים.

לכן נראה לי, שהמשמעות של "דבק" היא "היצמדות ללא כל חציצה", כמו ברוב הפסוקים האחרים שבהם נזכר שורש זה:

דבקות פיסית עריכה

12.

בראשית ב כד: " "

על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד " "

13.

שמואל ב כג י: " "

הוא קם ויך בפלשתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב ויעש ידוד תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך לפשט " "

14.

ישעיהו מא ז: " "

ויחזק חרש את צרף מחליק פטיש את הולם פעם אמר ל דבק טוב הוא ויחזקהו במסמרים לא ימוט " "

15.  

ירמיהו יג יא: " "

כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאם ה' להיות לי לעם ולשם ולתהלה ולתפארת ולא שמעו " "

16.  

דברי הימים ב ג יב: " "

וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר " "

דבקות בין אוהבים עריכה

17.

בראשית ב כד: " "

על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד " " - האיש עוזב את הוריו כדי לדבוק באשתו - אפילו הוריו אינם חוצצים ומפרידים ביניהם.

18.

בראשית לד ג: " " 

ותדבק " " נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנערה וידבר על לב הנערה " " - שכם אהב את דינה עד כדי כך, שהוא היה מוכן לעשות הכל בשבילה, אפילו למול את עצמו ואת כל בני עירו - שום משימה לא נראתה לו קשה מדי.

19.

שמואל ב כ ב: " "

ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד אחרי שבע בן בכרי, ואיש יהודה דבקו במלכם מן הירדן ועד ירושלם " " - בני יהודה נשארו נאמנים לדוד, שבע בן בכרי המורד לא הצליח לחצוץ ביניהם.

20.

רות א יד: " "

ותשנה קולן ותבכינה עוד ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה " " - רות נצמדה נעמי והייתה מוכנה ללכת אחריה עד המוות ("באשר תמותי אמות"); שום טיעון של נעמי לא הצליח לשכנע אותה להיפרד ממנה.

דבקות בין אויבים עריכה

21.

בראשית יט יט: " "

הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי " " - הרעה תפגע בי כשאין לי שום חציצה שתגן עליי מפניה. כך גם דברים כח כא: " " ידבק " " ה' בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה... והשיב בך את כל מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך " ", ירמיהו מב טז: " " והיתה החרב אשר אתם יראים ממנה שם תשיג אתכם בארץ מצרים והרעב אשר אתם דאגים ממנו שם ידבק אחריכם מצרים ושם תמתו " "   המחלות והאסונות ישיגו אתכם ולא תהיה לכם כל הגנה מפניהם.

22.

בראשית לא  כג(על לבן, שרדף אחרי יעקב): " "

ויקח את אחיו עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד " " - הוא הגיע עד אליו ממש, בלי שום חציצה - כך לפחות הוא חשב לפני שה' דיבר איתו. כך גם   שמואל א יד כב: " " וכל איש ישראל המתחבאים בהר אפרים שמעו כי נסו פלשתים וידבקו גם המה אחריהם במלחמה " ", שמואל א לא ב דברי הימים א י ב: " " וידבקו " " פלשתים את שאול ואת בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול " ", שמואל ב א ו: " " ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו' " "   - הלוחמים השיגו את אויביהם ואויביהם לא הצליחו להתגונן.

דבקות בה' = היצמדות לה' בלי כל חציצות עריכה

לפי זה, משמעות המצוה "ובו תדבקון" היא, "שלא יהיה שום גורם שחוצץ ומפריד בין האדם לבין ה'" - בין בתוך האדם (תאוות אישיות, שאיפות וכו'...) ובין מחוצה לו (חברים, קרובים, מפקדים וגורמים נוספים שמנסים להרחיק את האדם מה'). ואכן, ניתן להסביר את כל הפסוקים שבהם מופיעה המצוה לדבוק בה', כמתייחסים לחציצה אפשרית בין האדם לבין ה':

1.      

דברים ד ד: " ""  "עיניכם הראות את אשׁר-עשׂה ה' בבעל פעור, כי כל-האישׁ אשׁר הלך אחרי בעל-פעור - השׁמידו ה' אלהיך מקרבך "
" ואתם, הדבקים בה' אלהיכם, חיים כלכם היום" "
מי שנתן לתאוות-הבשרים לחצוץ בינו לבין ה', והלך אחרי בעל-פעור - נשמד; ומי שדבק בה', ולא נתן לשום תאוה לחצוץ בינו לבין ה' - נשאר בחיים.

2.      

דברים י טז: " ""  "ומלתם את ערלת לבבכם, וערפכם לא תקשׁו עוד... את-ה' אלהיך תירא, אתו תעבד, ובו תדבק, ובשׁמו תשׁבע" ": צריך להסיר את הכסוי המכסה את הלב, כדי שהלב (=מקום המחשבות) יוכל לדבוק בה' בלי חציצות.

3.      

דברים יא טז: " ""  "השׁמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם, ועבדתם אלהים אחרים והשׁתחויתם להם... כי אם-שׁמר תשׁמרון את-כל-המצוה הזאת אשׁר אנכי מצוה אתכם לעשׂתה, לאהבה את-ה' אלהיכם, ללכת בכל-דרכיו, ולדבקה-בו..." ": צריך להיזהר מהליכה אחרי כוחות אחרים, ולהיצמד אל ה' בלי הפרעות (ע"ע זיהוי עובדי אלילים ).

4.      

דברים יג ב: " ""  "כי-יקום בקרבך נביא... לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשׁר לא-ידעתם ונעבדם... לא תשׁמע אל-דברי הנביא ההוא... אחרי ה' אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת-מצותיו תשׁמרו ובקלו תשׁמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון" ": גם אם נביא מנסה לפתות אותנו לעבוד אלילים, אסור לתת לו לחצוץ בינינו לבין ה' (ע"ע זיהוי נביא ).

5.      

דברים ל יז: " ""  "ואם-יפנה לבבך ולא תשׁמע ונדחת והשׁתחוית לאלהים אחרים ועבדתם...   לאהבה את-ה' אלהיך לשׁמע בקלו ולדבקה-בו, כי הוא חייך וארך ימיך לשׁבת על-האדמה אשׁר נשׁבע ה' לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם" "

6.      

יהושע כב ה, בדברי יהושע לבני גד, ראובן ומנשה לאחר ששילח אותם אל בתיהם: " "

רק שמרו מאד לעשות את המצוה ואת התורה אשר צוה אתכם משה עבד ה', לאהבה את ה' אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם " ": הירדן חוצץ מבחינה פיסית בין 2.5 השבטים לבין שאר בני ישראל, ולכן מצווה עליהם יהושע שלא תהיה כל חציצה נפשית ביניהם לבין ה' - גם אם אינם "דבקים" בעם ישראל מבחינה פיסית, עליהם לדבוק בה' בכל לבבם.

7.      

יהושע כג ח: " "וחזקתם מאד לשׁמר ולעשׂות את כל-הכתוב בספר תורת משׁה לבלתי סור-ממנו ימין ושׂמאול. לבלתי-בוא בגוים האלה הנשׁארים האלה אתכם ובשׁם אלהיהם לא-תזכירו ולא תשׁביעו ולא תעבדום ולא תשׁתחוו להם. כי אם-בה' אלהיכם תדבקו כאשׁר עשׂיתם עד היום הזה" "

8.      

מלכים ב יח ד" "הוא הסיר את-הבמות ושׁבר את-המצבת וכרת את-האשׁרה וכתת נחשׁ הנחשׁת אשׁר-עשׂה משׁה כי עד-הימים ההמה היו בני-ישׂראל מקטרים לו ויקרא-לו נחשׁתן... וידבק בה' לא-סר מאחריו וישׁמר מצותיו אשׁר-צוה ה' את-משׁה" ": חזקיהו הסיר את כל ה"חציצות" שבין ישראל לבין ה' - כל חפצי העבודה הזרה.

9.      

ירמיהו יג יא: " "

כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש, כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאם ה', להיות לי לעם ולשם ולתהלה ולתפארת, ולא שמעו " " - ה' התכוון שלא תהיה כל חציצה בינו לבין עם ישראל, אך הם לא שמעו בקולו ועזבו אותו.

10.

תהלים סג ט: " ""  "מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה... דבקה נפשׁי אחריך בי תמכה ימינך" " - התנאים הקשים במדבר, הצמאון והעייפות - לא חצצו בין דוד לה'.

11.

תהלים קיט לא: " " 

דבקתי " " בעדותיך ה' אל תבישני " " - הדרכים הרבות שהמשורר נתקל בהן בעולם התורה אינן חוצצות בינו לבין ה' - הוא דבק בה' ורוצה רק לקיים את דבריו בלא כל פניות אישיות; ע"ע תהלים קיט, בית ד .

נספח - פסוקים נוספים עריכה

23.

במדבר לו ז(בעניין החובה של בת יורשת נחלה להינשא לבן-שבטה): " "

ולא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבתיו ידבקו בני ישראל... ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו י דבק ו מטות בני ישראל " ": בני ישראל ייצמדו לנחלתם, ולא יעזבו אותה מסיבות של נישואין.

24.

דברים יג יח(בעניין שלל עיר הנידחת): " "

ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב ידוד מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך " "

25.

יהושע כג יב(בהמשך הפרק שמצווה לדבוק בה', נאמר שאסור לדבוק בגויים): " "

כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגוים האלה הנשארים האלה אתכם והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם... " "  

26.

מלכים א יא ב: " "

מן הגוים אשר אמר ידוד אל בני ישראל לא תבאו בהם והם לא יבאו בכם אכן יטו את לבבכם אחרי אלהיהם בהם דבק שלמה לאהבה " "

27.

מלכים א כב לד, דברי הימים ב יח לג: " "

ואיש משך בקשת לתמו ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השרין ויאמר לרכבו הפך ידך והוציאני מן המחנה כי החליתי " "

28.

מלכים ב ג ג: " "

רק בחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל דבק לא סר ממנה " "

29.

מלכים ב ה כז: " "

וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם ויצא מלפניו מצרע כשלג " "

30.

יחזקאל כט ד: " "

ונתתי חחיים בלחייך והדבקתי דגת יאריך בקשקשתיך והעליתיך מתוך יאריך ואת כל דגת יאריך בקשקשתיך תדבק' " "

31.

תהלים כב טז: " "

יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני " "

32.

תהלים מד כו: " "

כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו " "

33.

תהלים קא ג: " "

לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי " "

34.

תהלים קב ו: " "

מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי " "

35.

תהלים קיט כה: " " 

דבק " " ה לעפר נפשי חיני כדברך " "

36.

תהלים קלז ו: " " 

תדבק " " לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי " "

37.

משלי יח כד: " "

איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח " "

38.

איוב יט כ: " "

בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני " "

39.

איוב כט י: " "

קול נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה' " "

40.

איוב לא ז: " "

אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום " "

41.

איוב לח לח: " "

בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו' " "

42.

איוב מא ט: " "

איש באחיהו ידבקו יתלכדו ולא יתפרדו " "

43.

איוב מא טו: " "

מפלי בשרו דבק ו יצוק עליו בל ימוט " "

44.

רות ב ח: " "

ויאמר בעז אל רות הלוא שמעת בתי אל תלכי ללקט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם נערתי... ותאמר רות המואביה גם כי אמר אלי עם הנערים אשר לי תדבקין עד אם כלו את כל הקציר אשר לי... ותדבק בנערות בעז ללקט עד כלות קציר השערים וקציר החטים ותשב את חמותה " "

45.

איכה ד ד: " " 

דבק " " לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם " "

46.

דניאל ב מג: " "

די חזית פרזלא מערב בחסף טינא מתערבין להון בזרע אנשא ולא להון דבקין דנה עם דנה הא כדי פרזלא לא מתערב עם חספא " "

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-05-03.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:דבק - נצמד ללא חציצות

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/dvq