הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


בעבור- = כדי ש-, למען- או בגלל- עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: בעבור

המילה "בעבור-" היא מילת יחס המציינת תכלית של פעולה, כמו "כדי-" או "למען-".

בחלק מהפסוקים היא מתייחסת לפעולה שתקרה בעתיד, כמו "כדי-":

 • (בראשית כא ל): "ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת"= כדי שתהיה לי לעדה.
 • (בראשית כז ד): "ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות ... ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך"= כדי שתברכני נפשך.
 • (בראשית מו לד): "ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעה צאן"= כדי שתשבו בארץ גושן.
 • (שמות ט יד): "כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ ... ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ"= כדי שתדע, כדי שתראה את כוחי.
 • (שמות יט ט): "ויאמר ידוד אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל ידוד"
 • (שמות כ טז): "ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו"
 • (שמואל א א ו): "וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה כי סגר ידוד בעד רחמה"
 • שמואל ב י ג: (דברי הימים א יט ג): "ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדניהם המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים הלוא בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את עבדיו אליך"
 • (שמואל ב יד כ): "לבעבור סבב את פני הדבר עשה עבדך יואב את הדבר הזה ואדני חכם כחכמת מלאך האלהים לדעת את כל אשר בארץ"
 • (שמואל ב יז יד): "ויאמר אבשלום וכל איש ישראל טובה עצת חושי הארכי מעצת אחיתפל וידוד צוה להפר את עצת אחיתפל הטובה לבעבור הביא ידוד אל אבשלום את הרעה"
 • (שמואל ב יח יח): "ואבשלם לקח ויצב לו בחיו את מצבת אשר בעמק המלך כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר שמי ויקרא למצבת על שמו ויקרא לה יד אבשלם עד היום הזה"
 • (תהלים קה מה): "בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו, הללו יה"

לפעמים הפעולה העתידית לא נזכרת אבל היא מובנת מתוך ההקשר:

 • (עמוס ב ו): "כה אמר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים", וכן (עמוס ח ו): "לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר"= הם מוכרים את הצדיק במחיר נמוך מאד, רק כדי לקנות לעצמם נעליים חדשות.
 • (שמואל א יב כב): "כי לא יטש ה' את עמו בעבור שמו הגדול, כי הואיל ה' לעשות אתכם לו לעם"= ה' לא ינטוש את עמו, כדי לשמור על כבוד שמו הגדול .
 • שמואל ב ה יב: (דברי הימים א יד ב): "וידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל וכי נשא ממלכתו בעבור עמו ישראל"= ה' ייצב את ממלכתו של דוד כדי שיהיה טוב לעמו ישראל .

בחלק מהפסוקים המילה " בעבור- " מתייחסת לאדם, שבשבילו ולטובתו נעשית פעולה מסויימת, כמו "למען":

 • (בראשית יב יג): "אמרי נא אחתי את, למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך ... ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים"= פרעה היטיב לאברהם מתוך אהבתו לשרה.
 • בראשית יח כו: " "ויאמר ה' אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר - ונשאתי לכל המקום בעבורם" ... "ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים ... ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים ... ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה" " = ה' יסלח לסדום למען הצדיקים שבתוכה ולטובתם.
 • (בראשית כו כד): "וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר 'אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי'"= למען אברהם ולטובתו, כדי שזרעו ירבה ויצליח.
 • שמואל ב ז כא: (דברי הימים א יז יט): "בעבור דברך וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת להודיע את עבדך"= למען עבדך ולטובתו.
 • (שמואל ב ט א): "ויאמר דוד: הכי יש עוד אשר נותר לבית שאול ואעשה עמו חסד, בעבור יהונתן?... ויאמר לו דוד: אל תירא, כי עשה אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אביך והשבתי לך את כל שדה שאול אביך ואתה תאכל לחם על שלחני תמיד"= למען יהונתן, כדי שזרעו יתקיים.
 • (שמואל ב יב כא): "ויאמרו עבדיו אליו 'מה הדבר הזה אשר עשיתה? בעבור הילד חי צמת ותבך וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם?'"= למען הילד, כאשר הוא היה חי.
 • (תהלים קלב י): "בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך"= למען דוד, כדי שלא יתבייש.

בחלק קטן מהפסוקים, משמעות המילה היא "בגלל" או "באשמת":

 • (ירמיהו יד ד): "בעבור האדמה חתה, כי לא היה גשם בארץ, בשו אכרים חפו ראשם"= ברור שהאיכרים לא חפו ראשם לטובת האדמה, אלא בגללה - בגלל שהיא נשברה מרוב יובש.
 • (דברי הימים ב כח יט): "כי הכניע ה' את יהודה בעבור אחז מלך ישראל, כי הפריע ביהודה ומעול מעל בה'"= ה' לא הכניע את יהודה לטובת אחז מלך ישראל, אלא בגללו ובאשמתו.

יש פסוקים שבהם כמה פירושים אפשריים:

 • (בראשית ג יז): "ולאדם אמר: כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך , בעצבון תאכלנה כל ימי חייך", וכן (בראשית ח כא): "וירח ה' את ריח הניחח ויאמר ה' אל לבו "לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעריו, ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי""= ה' קילל את האדמה שבעבור האדם, שנועדה למענו ולטובתו, האדמה החקלאית, מפרק ג עד פרק ח. או: ה' קילל את כל האדמה, בגלל מעשי האדם ובאשמתו.
 • (שמות יג ח): "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים"( פירוט )
 • (שמואל א כג י): "ויאמר דוד: 'ה' אלהי ישראל! שמע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קעילה לשחת לעיר בעבורי !'"= כדי לתפוס אותי, או: בגללי ובאשמתי.
 • (שמואל ב ו יב): "ויגד למלך דוד לאמר "ברך ה' את בית עבד אדם ואת כל אשר לו בעבור ארון האלהים", וילך דוד ויעל את ארון האלהים מבית עבד אדם עיר דוד בשמחה"= בגלל הארון או למענו.
 • (שמואל ב יב כה): "וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה , בעבור ה'"
 • (שמואל ב יג ב): "ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחתו כי בתולה היא, ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה"= כדי לשכב עם תמר, או: בגלל יופיה של תמר.
 • (מיכה ב י): "קומו ולכו כי לא זאת המנוחה, בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ"
 • (תהלים קו לב): "ויקציפו על מי מריבה, וירע למשה בעבורם"

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-04-03.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:בעבור- - כדי ש-, למען- או בגלל-

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/bavur