הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: אם לא

בכמה פסוקים בתנ"ך ישנה שבועה שמתחילה במילים "אם לא", למשל:

 • יהושע יד ט: " "וישבע משה ביום ההוא לאמר: ' אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה - לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מלאת אחרי ה' אלהי" '".

מה משמעות המילים הללו?

נראה שבמקור היו נוהגים להישבע או להבטיח הבטחה חשובה ע"י איום עצמי (=הנשבע מאיים על עצמו), למשל: "תבוא עליי רעה גדולה אם לא אעשה כמו שהבטחתי", או "תבוא עליי צרה גדולה אם לא נכונים הדברים שאמרתי".

יש מקומות שהאיום העצמי כתוב במלואו, למשל:

 • (בראשית מב לז): "ויאמר ראובן אל אביו לאמר 'את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך...'": ראובן מבטיח שיביא את בנימין בחזרה, וכדי לחזק את ההבטחה, הוא מקבל על עצמו צרה גדולה - ששני בניו ימותו אם לא יקיים את הבטחתו; וכך גם:
 • (בראשית מג ט): "אנכי אערבנו מידי תבקשנו אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים"
 • (תהלים קלז ו): "תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי"

יש מקרים שהאיום רק נרמז, למשל:

 • (שמואל ב יט יד): "ולעמשא תמרו: 'הלוא עצמי ובשרי אתה, כה יעשה לי אלהים וכה יוסיף אם לא שר צבא תהיה לפני כל הימים תחת יואב'": דוד מבטיח לעמשא שיהיה שר צבא, ואף מוכן לקבל על עצמו קללה "כה יעשה לי אלהים וכה יוסיף [רעות וצרות] אם לא שר צבא תהיה...".
 • (שופטים יא י): "ויאמרו זקני גלעד אל יפתח ה' יהיה שמע בינותינו אם לא כדברך כן נעשה": זקני גלעד מבטיחים למנות את יפתח למנהיגם, ואומרים "ה' יהיה שומע בינותינו [ויעניש אותנו] אם לא כדברך כן נעשה".
 • (ירמיהו מב ה): "והמה אמרו אל ירמיהו 'יהי ה' בנו לעד אמת ונאמן אם לא ככל הדבר אשר ישלחך ה' אלהיך אלינו כן נעשה'"

ויש מקומות שהאיום לא כתוב כלל, והשבועה מתחילה במילים "אם לא":

 • (במדבר יד כח): "אמר אלהם 'חי אני נאם ה' אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם... אני ה' דברתי אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושם ימתו"
 • (יהושע כב כד): "ו אם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת לאמר מחר יאמרו בניכם לבנינו לאמר מה לכם ולידוד אלהי ישראל"
 • מלכים א כ כג: " "ועבדי מלך ארם אמרו אליו אלהי הרים אלהיהם על כן חזקו ממנו ואולם נלחם אתם במישור אם לא נחזק מהם" ...  "ואתה תמנה לך חיל כחיל הנפל מאותך וסוס כסוס ורכב כרכב ונלחמה אותם במישור אם לא נחזק מהם וישמע לקלם ויעש כן" "
 • (מלכים ב ט כה): "ויאמר אל בדקר שלשה שא השלכהו בחלקת שדה נבות היזרעאלי, כי זכר אני ואתה את רכבים צמדים אחרי אחאב אביו, וה' נשא עליו את המשא הזה: ' אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש נאם ה', ושלמתי לך בחלקה הזאת נאם ה'!'; ועתה שא השלכהו בחלקה כדבר ה'"
 • (ישעיהו ה ט): "באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב"
 • ישעיהו ח כ: "לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר" ( פירוט )
 • ישעיהו יד כד: " "נשבע ה' צבאות לאמר אם לא כאשר דמיתי כן היתה וכאשר יעצתי היא תקום"
 • (ירמיהו טו יא): "אמר ה' אם לא שרותך לטוב אם לוא הפגעתי בך בעת רעה ובעת צרה את האיב"
 • (ירמיהו כב ו): "כי כה אמר ה' על בית מלך יהודה 'גלעד אתה לי ראש הלבנון אם לא אשיתך מדבר ערים לא נושבה'"
 • (ירמיהו מט כ): "לכן שמעו עצת ה' אשר יעץ אל אדום ומחשבותיו אשר חשב אל ישבי תימן ' אם לא יסחבום צעירי הצאן, אם לא ישים עליהם נוהם'"
 • (ירמיהו נ מה): "לכן שמעו עצת ה' אשר יעץ אל בבל ומחשבותיו אשר חשב אל ארץ כשדים: ' אם לא יסחבום צעירי הצאן, אם לא ישים עליהם נוה'"
 • (יחזקאל ה יא): "לכן חי אני נאם ד' ה' אם לא יען את מקדשי טמאת בכל שקוציך ובכל תועבתיך וגם אני אגרע ולא תחוס עיני וגם אני לא אחמול"
 • יחזקאל יז טז: " "חי אני נאם אדני ידוד אם לא במקום המלך הממליך אתו אשר בזה את אלתו ואשר הפר את בריתו אתו בתוך בבל ימות" ... "לכן כה אמר אדני ידוד חי אני אם לא אלתי אשר בזה ובריתי אשר הפיר ונתתיו בראשו" "
 • (יחזקאל כ לג): "חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם"
 • (יחזקאל לג כז): "כה תאמר אלהם כה אמר אדני ידוד חי אני אם לא אשר בחרבות בחרב יפלו ואשר על פני השדה לחיה נתתיו לאכלו ואשר במצדות ובמערות בדבר ימותו"
 • (יחזקאל לד ח): "חי אני נאם אדני ידוד אם לא יען היות צאני לבז ותהיינה צאני לאכלה לכל חית השדה מאין רעה ולא דרשו רעי את צאני וירעו הרעים אותם ואת צאני לא רעו"
 • (יחזקאל לה ו): "לכן חי אני נאם אדני ידוד כי לדם אעשך ודם ירדפך אם לא דם שנאת ודם ירדפך"
 • (יחזקאל לו ה): "לכן כה אמר אדני ידוד אם לא באש קנאתי דברתי על שארית הגוים ועל אדום כלא אשר נתנו את ארצי להם למורשה בשמחת כל לבב בשאט נפש למען מגרשה לבז"
 • יחזקאל לו ז: " "לכן כה אמר ד' ה': 'אני נשאתי את ידי אם לא הגוים אשר לכם מסביב המה כלמתם ישאו" '"
 • (יחזקאל לח יט): "ובקנאתי באש עברתי דברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל"
 • (מלאכי ג י): "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די"
 • (תהלים קלא א): "שיר המעלות לדוד: ה' לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני. אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי"
 • (איוב א יא): "ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך"
 • (איוב ב ה): "אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך"
 • (איוב ל כד): "אך לא בעי ישלח יד אם בפידו להן שוע אם לא בכיתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון"
 • איוב לא יט: " "אם אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון אם לא ברכוני חלצו ומגז כבשי יתחמם" ... "ולא נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע" ... "מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי אם לא על שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי" "

שבועה שמתחילה ב"אם לא" באה תמיד לאשר את המילים הבאות אחר-כך, למשל בדברי איוב "אם לא בכיתי לקשה יום..." הכוונה "אני נשבע שבכיתי לקשה יום"; מכאן, שבמקרים מסויימים, לא ייתכן שהמילים "אם לא" הן פתיחה לשבועה, ויש לפרש אותן כמשמען - if not :

 • שמות כב ז: " "אם לא" "ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו" " - בעל הבית צריך לגשת אל השופטים כדי שיוכלו לברר אם אכן לא שלח ידו במלאכת רעהו; וכן (שמות כב י): "שבעת ה' תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם"- אם הנאשם בטוח שלא שלח ידו במלאכת רעהו, מותר לו להישבע על כך, ואז הבעלים צריכים להסתפק בשבועה זו (ראו חוק השומרים ).

פסוקים נוספים שבהם הביטוי "אם לא" יכול להתפרש כפשוטו - if not: עריכה

 • (בראשית כד לז): "וישבעני אדני לאמר 'לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו; אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני'"
 • (במדבר ה יט): "והשביע אתה הכהן ואמר אל האשה ' אם לא שכב איש אתך ואם לא שטית טמאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה'"
 • (יהושע ב יד): "ויאמרו לה האנשים 'נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את דברנו זה; והיה בתת ה' לנו את הארץ ועשינו עמך חסד ואמת'"

פסוקים לא ברורים: עריכה

(ירמיהו לג כה): "כה אמר ה' ' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי'"

(יחזקאל ג ו): "לא אל עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם אם לא אליהם שלחתיך המה ישמעו אליך"

(איוב ט כד): "ארץ נתנה ביד רשע פני שפטיה יכסה אם לא אפוא מי הוא"

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-02-22.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/imlo