באר היטב על אורח חיים תרסד

סעיף אעריכה

(א) של חול:    ויש מסירין אפי' הכיס של מעות לבוש ובקצת מקומות נהגו לגבות מעו' אתרוג בבה"כ ואינו נכון. מ"א.

(ב) פזמון:    ויש לומר קודם חרוז הבט לברית. לבוש מ"א.

(ג) הלבנה:    עיין פלאים מזה. בכוונת האר"י.

(ד) לטבול:    ונכון לטבול מבערב ללמוד כל הלילה בקדושה. ודין הזווג כמו בליל שבועות עשל"ה. מהרי"ל לבש הקיטל בשחרית אבל שאר בגדי חה"מ לא היה משנ' ובמדינתנו נהגו ללבוש בגדי שבת ולא הקיטל רק הש"ץ.

סעיף דעריכה

(ה) עלה א':    כ' רמ"מ סי' כ"ה בשם גדול א' שיהיו בו י"ז בדים כמנין השם בן ד' במ"ק והאר"י ז"ל כתב חמשה בדים עמ"ש בסי' תר"ס ס"ק ד' ועמ"א.

(ו) פוסל:    חוץ מנשרו רוב עליה. מ"א.

סעיף זעריכה

(ז) ליטול:    עמ"ש סי' תר"ס סק"ד.

סעיף טעריכה

(ח) התנה:    עסי' תרמ"ט ס"ה דכ' רמ"א דלא מהני תנאי ע"ש.

סעיף יעריכה

(ט) יקוץ:    עסי' תרל"ז ס"ק ב' מש"ש בשם הט"ז ועט"ז כאן.

סעיף יאעריכה

(י) יש להחמיר:    אפי' לא צוה לו לקצצו בשבת רק אמר שתהא מזומנת למוצאי שבת.