באר היטב על אורח חיים תרסה

סעיף א עריכה

(א) הוקצה:    נראה פשוט שאפילו ביום הראשון קודם שנטלו למצוה יש איסור מוקצה כיון דהכין לו בבין השמשות לצאת בו למחר תיכף אסחי דעתי' מיניה. ט"ז.

(ב) בשמיני:    ט"ז העלה דאם נפסל בשמיני יש להקל ע"ש.אין