פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) בערב יום טוב:    וה"ה בי"ט ראשון מפני שהוא ערב י"ט שני. מ"א.


(ב) שלישית:    קודם מנחה קטנה ואם שכח לעשותה קודם יעשנה אח"כ. ופשוט דסעודת מילה מותר כמ"ש סי' רמ"ט. וחייב לאכול פת בי"ט בערבית ושחרית ואם לא אכל בליל י"ט יאכל ביום שני פעמים כמ"ש סי' רצ"ח סס"א. מ"א.


(ג) היין:    ומצוה לאכול בשר. רמב"ם.


(ד) ובגדי:    ואם אין ידו משגת יקח לכל הפחות מנעלים חדשים לכבוד יום טוב. מהרי"ל.


(ה) מאחרין:    חוץ מר"ה עיין סי' תקפ"ד סס"א.

סעיף בעריכה


(ו) עניים:    עיין זוהר פרש' פנחס שהפליג בעונש מי שאינו נותן לעני מסעודתו בי"ט ר"ל. ומי שמתענה בי"ט צריך ללמוד כל היום או לומר תחינות.

סעיף געריכה


(ז) ושותה:    אפי' אם הוא בעל תשובה ומסגף עצמו בכל ימות השנה שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בשבתות וי"ט וחנוכה ופורים חייב לאכול ולשתות. בית יעקב סי' ע"ג ועיין במהרימ"ט חלק ב' חא"ח סימן ח'.